Az emberek találkoznak erding


Hozzászólás a cikkhez Ba­jo­rok Bony­há­don A ba­jor­or­szá­gi Er­ding evan­gé­li­kus gyü­le­ke­ze­te és a bony­há­di egy­ház­köz­ség kö­zött im­már több mint ti­zen­öt éve mű­kö­dik az emberek találkoznak erding part­ner­kap­cso­lat, a ba­jor és a ma­gyar evan­gé­li­kus egy­ház kö­zöt­ti szer­ző­dés cik­ke­lye­i­hez iga­zod­va.

Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

En­nek je­gyé­ben éven­te ta­lál­koz­nak a két gyü­le­ke­zet idő­sebb tag­jai, il­let­ve az if­jú­ság kö­zös tá­bo­ro­zás­ra, hús­vé­ti ün­nep­lés­re, hol Ma­gyar­or­szá­gon, hol pe­dig Ba­jor­or­szág­ban. Idén au­gusz­tus 9-én es­te kez­dő­dött az együt­tes prog­ram a Ba­la­ton­nál.

Die 10 Höchsten Wasserrutschen der Welt!

Az if­jú­ság a bony­há­di ön­kor­mány­zat fo­nyód-bé­la­te­le­pi tá­bo­rá­ban ta­lál­ko­zott, ki­hasz­nál­va az időt kö­zös já­ték­ra, für­dés­re, ki­rán­du­lás­ra. Is­mer­ked­het­tek Pan­nó­nia múlt­já­nak és je­le­né­nek né­hány fe­je­ze­té­vel, az emberek találkoznak erding geo­ló­gi­ai múlt­tal és a sző­lő­kul­tú­rá­val — nem ke­vés­bé a sza­bad tű­zön va­ló gu­lyás­fő­zés rej­tel­me­i­vel és ár­nya­la­ta­i­val Ba­da­csony­ban, a haj­da­ni Pel­sót a Ba­la­ton la­tin ne­ve oly igen ked­ve­lő ró­ma­i­ak em­lé­ke­i­vel Fe­nék­pusz­tán és a ha­za fel­vi­rá­goz­ta­tá­sá­ért oly so­kat tett fel­vi­lá­go­sult Fes­te­tics csa­lád em­lé­ke­i­vel Keszt­he­lyen.

  1. Evangélikus Élet
  2. Hogyan kell flörtölni valakivel
  3. Ingyenes nemzetközi esküvői társkereső

Az idő­seb­bek az egész na­pos fá­rasz­tó uta­zás után Rév­fü­löp­re ér­kez­tek meg. Ked­den pi­hen­get­tek, sé­tál­gat­tak, sé­ta­ha­józ­tak, és ba­rát­koz­tak a Ba­la­ton-fel­vi­dék he­gye­i­nek ké­pé­vel és le­vé­vel. Szer­dán múlt­be­li uta­zást tet­tek Kék­kút­ra, a há­rom­száz éves pa­raszt­ház­hoz, Nagy­vá­zsony­ba, a Ki­ni­zsi-vár­ba és kö­ze­lé­ben ál­ló temp­lo­munk­hoz, mely­nek előd­jé­ben Sze­ni­czei Bá­rány György, a tol­na-ba­ra­nya-so­mo­gyi egy­ház­me­gye tö­rök hó­dolt­ság utá­ni meg­szer­ve­ző­je, a ma­gyar­or­szá­gi pi­e­tiz­mus je­les kép­vi­se­lő­je pré­di­kált a 17— Csü­tör­tö­kön — út­ban Bony­hád­ra — meg­lá­to­gat­ták az óko­ri egy­ház szá­má­ra oly nagy pró­ba­té­telt je­len­tő csá­szár­kul­tusz Pan­no­nia In­fe­ri­or tar­to­má­nyi szék­he­lyét, a rom­ja­i­ban is le­nyű­gö­ző Gor­si­u­mot a mai Tác mel­lett.

Pén­te­ken öre­gek és fi­a­ta­lok, ven­dé­gek és bony­há­di­ak Bá­ta­apá­tit ke­res­ték föl, ahol több, a né­met­ség ki­te­le­pí­té­se foly­tán Er­ding­be ke­rült hit­test­vé­rünk gyö­ke­rei — kö­zöt­tük a test­vér-gyü­le­ke­ze­ti kap­cso­la­tot kez­de­mé­nye­ző­kéi — ered­nek.

Navigációs menü

Mély be­nyo­mást tett rá­juk a — kö­ze­pe­sen és gyen­gén su­gár­zó — atom­hul­la­dék vég­le­ges el­he­lye­zé­sé­re szol­gá­ló atom­te­me­tő és az el­nép­te­le­ne­dő gyü­le­ke­zet va­la­ha szebb na­po­kat lá­tott temp­lo­ma. Es­te a két gyü­le­ke­zet meg­je­lent tag­jai együtt gril­lez­tek-va­cso­ráz­tak a ven­dé­gek szál­lá­sá­ul szol­gá­ló gim­ná­zi­u­mi kol­lé­gi­um — több­szö­rö­sen és fenn­han­gon meg­cso­dált — ud­va­rán.

Az if­jú­ság szom­ba­ton vá­ros­is­me­re­ti ve­tél­ke­dő­vel töl­töt­te a dél­előt­töt, az idő­seb­bek pe­dig a Völgy­sé­gi Mú­ze­u­mot és a vá­ros tűz­ol­tó­mú­ze­u­mát te­kin­tet­ték meg.

ő nem akarja, hogy jobban tudják montana létszámról társkereső

Mind­két he­lyen szak­sze­rű né­met nyel­vű ve­ze­tés­ben volt ré­szük. Az er­din­gi­ek lá­to­ga­tá­sa vé­let­len­sze­rű­en egy­be­esett több vá­ro­si ese­ménnyel.

Karl Maier – Wheels and Waves | BMW Motorrad

Az ön­kor­mány­zat kép­vi­se­lő-tes­tü­le­te au­gusz­tus 7-én ün­ne­pi tes­tü­le­ti ülést tar­tott ab­ból az al­ka­lom­ból, hogy Bony­hád húsz éve ápol part­ner­kap­cso­la­tot a né­met­or­szá­gi Ba­den-Würt­tem­berg tar­to­mány­ban fek­vő Wer­nau vá­ro­sá­val. Az ün­ne­pi ülé­sen tisz­te­let­be­li bony­há­di pol­gár­rá fo­gad­ták Ar­min El­bl wer­na­ui pol­gár­mes­tert, a ma­gyar­or­szá­gi gyö­ke­rű Alf­red Fre­is­täd­ter ta­nács­no­kot — aki egyéb­ként ma­gyar né­pi­tánc-együt­test ve­zet —, il­let­ve a két evan­gé­li­kus gyü­le­ke­zet part­ner­kap­cso­la­tá­nak kez­de­mé­nye­ző­it: a Bony­hád­ról ki­te­le­pí­tett Sal­ler Éva szü­le­tett Frech asszonyt, aki emel­lett te­vé­keny részt vál­lalt az óvo­dák és a vá­ros szo­ci­á­lis in­téz­mé­nye­i­nek tá­mo­ga­tá­sá­ban is, va­la­mint a ma­gyar ál­lam­pol­gár­ként a vaj­da­sá­gi Óké­ren szü­le­tett Fried­rich Fal­kens­tein nyu­gal­ma­zott lel­készt, aki so­kat tett a bony­há­di temp­lom ta­ta­ro­zá­sá­nak fi­nan­szí­ro­zá­sá­ért.

A né­met ven­dé­gek lá­to­ga­tá­sa alatt zaj­lott to­váb­bá a haj­da­ni hí­res bony­há­di szar­vas­mar­ha­faj­ta em­lé­ké­re és re­ge­ne­rá­lá­sa cél­já­ból ren­de­zett me­ző­gaz­da­sá­gi kon­fe­ren­cia, il­let­ve a IX. Tar­ka fesz­ti­vál — ökör­sü­tés­sel és gu­lyás­fő­ző ver­sennyel —, va­la­mint a Tol­na me­gyei né­met ki­sebb­ség Som­mer­fest­je, az­az nyá­ri fesz­ti­vál­ja.

A nap a nép­ün­ne­pé­lyen fel­ál­lí­tott ön­kor­mány­za­ti sá­tor­ban el­köl­tött kö­zös va­cso­rá­val ért vé­get.

manny egyetlen adózó keres ből származó 40 ingyen

A va­sár­na­pi, né­met nyel­vű közös is­ten­tisz­te­let után a fel­kért ven­dég-ige­hir­de­tő, Da­ni­el Ten­berg er­din­gi igaz­ga­tó lel­kész egy vá­rat­lan ha­lál­eset mi­att saj­nos nem jö­he­tett el a ven­dé­gek út­ra kel­tek. Jö­vő­re vár­ják a bony­há­di­a­kat.

barátságos és ingyenes társkereső társkereső ukrajna