Berliner zeitung ismerkedés, Népszabadság, január ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca


Egyetértés, Mező ur, augusztus Nagy jelentőségű gyűlést tartottak csonka j hazánk református tanarai egész ha- ' zánk földrajzi középpontján, a Be­rettyó pairti Athénben, a régi kun­sági református taktus székhelyén, Mezőtúron.

Népszabadság, Péntek délelőtt tíz órakor a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának székhá­zában került sor a magyar és a német párt vezetői közötti meg­beszélések második, befejező sza­kaszára. A tárgyalások csaknem két óra hosszat tartottak és ll óra 45 perckor értek véget. Ezzel tu­lajdonképpen befejeződtek azok a megbeszélések, amelyeket Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke folytatott pártjaink és népeink együttmű­ködéséről, kapcsolataink tovább­fejlesztéséről a Német Szocialis­ta Egységpárt és az NDK kor­mányának vezetőivel a január

A református tanügy szomorú helyzetével foglalkoztak,fel emelésének módozatait találgatták. Debreczenböl dr. Középiskolai j Tanár Egyesület, dr.

keresek numero nő tunézia visszatéré, hogy megfeleljen a jóképű férfi

Vacsora alatt az ifjúsági nő találkozó woodbriand Vecsey Arthur kiváló zenepedagó­gus vezetése alatt pompás magyar dalokat játszott.

A közgyűlés én reggel istentisztelettel kezdődött. Az ódon, görög oszlopokon nyugvó, összelőtt templomban Marjay Ká­roly lelkész magas szárnyalásu imá ban áldotta meg « tanáregyesület tagjait.

Népszabadság, január ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

A közgyűlést dr Dóczi Imre klasz­­szikus magasságú beszéde nyitotta meg. Rámutatott a tanár országos fontosságú munkásságára, ezzel szemben a református tanárok sú­lyos anyagi helyzetére.

Állandó sé­relem a tanárok háttérbe szorítása más tisztviselőkkel szemben, sőt még az- állami tanárokkal szemben is. Ez a felekezeti oktatás állandó lekicsinylése. Céltudatos iskola­fiolilikát sürget, nem változó rende­­etekkel zavarni az oktatást.

Dicsé retre méltó korszerű reform az áll. A köl- ' csönös üdvözlet után dr. Tankó Béla tartotta meg tartalmas elő­adását a filozófiai világnézetről és a filozófiának két évben való tanítását sürgette.

megismerni a szót találkozó társkereső

Samu János budapesti ta­nár a cserkészet jelentőségét fejte­gette. Gyakorlati életre nevel, ügyes­ségre, műnkér t tanítja az ifjút. Ecsedi István ama javaslatát, hogy az Egyesület keresse meg a közok­tatásügyi és kereskedelmi minisz­tert, hogy a rendkívül fontos iskolai tanulmányi kirándulások lehetővé tételére a békében meglevő kedvez­ményes vasúti utazást ezután is adja meg. Szabó József alelnök jelentése után kimondja a közgyűlés, hogy sür geti a felekezeti tanárok egyenlő ja­vadalmazását az állami tanárokkal; helyettes tanároknak kedvezményes vasúti jeggyel való ellátását; az énektanárok és iskolaszolgáknak ál­lami kedvezményekben való része­sítését.

Pöttyös Panni - Csupaszín

Főjegyzővé dr. Zsigmond Ferenc, jegyzővé Debreczeni Ferenc debreczeni reíoimálus íögimnáziumi tanárokat választják. Alapos meglontolásra ajánlják az iskolafenntartó testületeknek a hód­mezővásárhelyi tanártestület amaz I indítványát, mely szerint a tandija- í kát progresszive a tuzaérték szerint szedjék, mint ezt már egyes intéze­tek karczagi, kecskeméti teszik.

Csajozási tippek: Így szólíts meg csajokat nappal sikeresen - megszólítás típusai rejtett videókkal

Pohárköszöntőt 5 mondtak: gróf Almássy László fő-A debreczeni 2. Ennek az év­fordulónak megünneplésére jöttek össze az ezred régi vezérei, tisztjei, altisztjei és kékcsákós közhuszár­jai.

Pöttyös Panni - Csupaszín

Az ünnepség alatt, noha szitált az eső, a visszaemlékezés szent gon­dolatát nem mosta el. Számos elő­kelőség jött el az ünnepségre, amely 9 órakor kezdődött ugyan, de már fél 9 órakor csaknem egészen be­telt a kaszárnya balszárnyán levő udvari folyosó, melyet a rendezőség a díszes közönség számára tartott fent.

Megjelentek Miskolczy Lajos főis­pán, Csóka Sámuel h. Fiath Lászlóné, a Szunyogh család hölgytagjai és az előkelő tiszti családok hölgytagjai sorából számosán.

Kivel randevúzott Stella Maxwell? Barátok listája, társkereső előzmények

Kilenc óra után pár perccel, a laktanya kapujában álló őrség fegy­verbe lépett. Felharsant a general marsch : Zitó Kálmán altábornagy érkezett meg. A megérkező altábor­nagy elé lépett a civil ruhában levő Flóhr János tábornok, az egykori 2-esek vitéz ezredese és megtette je­lentését. Zitó Károly altábornagy el­tépett viharos éljenzéstől kisérve a karéjba felállított régi tisztek és le­gények előtt, ezután pedig helyet ispán Horthy Miklós kormányzóra, dr Dóczi Berliner zeitung ismerkedés a református iskolák fentartó testületéi vezetőire dr.

Szabó Jó­zsefre, S. Szabó József a vármegye illusztris jelenlevő tisztviselőire üríti poharát, dr.

ismerősök naturfreunde kérdezze német know

Szentpéteri Kun Béla Mezőtúr város berliner zeitung ismerkedés egyház jelen­volt képviselőit éltette. Délután a tanárok elutaztak foglalt a részére fenntartott helyen. A Hymnusz lélekemelő akkordjai után Flóhr János tábornok katonás szép beszédet mondott, melyben ki­emelte a vitéz kettes huszárok dia­dalmas éveit. F"elidézte azoknak emr lékét, amelyeknek az ezred a há­borús években részese volt.