Borderliner know


P ályáz at tudom á nyos té zis e kke l 2 0 1 2 Megépült alkotásról megjelent recenzó idegen nyelvű szaklapban P ályáz at tudom á hirdetmény például társkereső té zis e kke l 2 0 1 2 Bevezetés - modellek és elsajátítás Az építészet- és művészettörténet önálló tudománnyá történő szerveződése óta eltérő modellek segítségével rendezi azt a hatalmas méretű — tárgyakból, képekből és épületekből álló — halmazt, melyet kialakulása óta fokozatosan az érvényességi körébe vont.

Borderliner know a modellalkotás, eme modellek szerinti nyilatkozások határozzák meg az építészetről szóló beszédet, legyen akár stílusról, akár alkotástechnikai módszernek kikiáltott irányzatokról szó. E modellek némelyike felettébb sikeres, míg másik csoportjuk múló divatnak, röpke kulturális szeszélynek bizonyult.

borderliner know általános újság mainz társkereső

Bizonyos modellek tiszavirág életűek, míg mások el sem jutnak arra a szintre, hogy szélesebb tudományos kereszttűzben bizonyítsák legitimitásukat. Egy modell — ellentétben a definícióval — egy jelenség rendszerezésének, vizsgálatának módja. A gondolkodásnak olyan rendje — Thomas S. Kuhn kifejezésével élve paradigmája 1amelynek célja az, hogy dogmák rögzítése helyett egyfajta térképként, irányjelzőként lépjen fel egy-egy örmény férfiak tudják megközelítésére.

Az építészet esetében ilyen rendkívül szívós, összeurópai modellnek tekinthető például a stíluskorszakok rendszere, melynek kereteit hiába feszítette szét a népi- és ösztönépítészet sehova sem sorolható halmaza, máig alapjaiban határozza meg az építészetről folytatott köznapi társalgás menetét. Hasonló modellként tekinthetünk a hatvanas évek szemiotikai erőfeszítéseire, amely a kultúra egész területét, így az építészetet is kommunikációként fogta fel. Viszonylag új — borderliner know különösen az építészeti perifériákon sikeres — modell a regionalizmus 2mely a társkereső oldalak ingyen létével is jelzi egy korábban megkérdőjelezhetetlennek kikiáltott metódus, vagyis a térközpontú tárgyalás 3 dominancia-vesztését.

Hasonló folyamatként értékelhető a tektonikai modell 4 erősödése, amely a szerkezetek és az erőjátékok poétikus vizsgálatával gazdagítja az építészeti tudásunkat. Ugyancsak modellnek — hovatovább túlontúl általános és megfoghatatlan, de mégiscsak modellnek tekinthető — az álláspont, mely az építészeti alkotásokat a mindennapi élet lenyomataként borderliner know 5.

E modellek virulens változását jelzi az, ahogy mára határozottan háttérbe szorultak azok a megközelítések, melyek az építészetet kizárólag a szociális küldetésessége révén értelmezik, illetve az, ahogy elterjedt a vélekedés: az borderliner know voltaképpen az aktuális kozmológia, a matematika és a fizika — különösen a kvantummechanika és a biológia — eredményeinek tárgyiasult emléke 6.

E modellek közös vonása az, hogy bármekkora is az efemeritásuk, mindegyik új szemponttal gazdagította az építészet értelmezésének lehetőségeit, mindegyik hozzátette a magáét ahhoz a halmazhoz, amelyet összefoglaló néven építészeti tudásnak nevezhetünk.

Utóbbi, vagyis az építészeti tudás ugyanis nem önértéken, per se létező valami, hanem az építészetet 1 Kuhn Thomas S. Third Edition, Enlarged. London, A könyv szkeptikus fogadtatásának ellenére — ahol Giedion téridő építészetének legprecízebb kritikáját Collins, Peter: Changing Ideals in Modern Architecture, Jencks ezt az új paradigmát a modernizmus episzteméjétől történő való fokozatos eltávolodásban és a kortárs kozmogónia felé fordulásban látja.

Az építészet ráadásul — és erről részletesen lesz szó a továbbiakban — a médium lassúsága okán eleve hajlamos bizonyos, készen kapott szuperstruktúrák kitöltésére, ami magyarázattal szolgálhat épp a biológia jelenkori szárnyalására.

E modell-virulencia hátterében az építészet mediális lassúsága, illetve eme lassúság következtében fellépő elsajátító tendenciája áll. Borderliner know képzőművészet-elmélet dominanciájának háttere előtt talán nem téves az a megállapítás, hogy az építészet — az új határterületek felfedezése területén némiképp lemaradt az elméleti munkákon keresztüli öndefiniáló folyamatban, miközben saját fogalomrendszerével folyamatosan megtermékenyítette a képzőművészetet borderliner know a festészetet.

Képtér, képarchitektúra, kubizmus, ritkábban pedig tektonika, plaszticitás és általánosságban: architektúra. Fogalmak, amelyet a képzőművészetek előszeretettel használnak, a fogalmak mögé definíciót is rendelnek, miközben maga az építészet csak lassan bővítette saját fogalomrendszerét 7. Ez a bővülés — ráadásul nem belső kutatások, hanem filozófiai- irodalomkritikai, borderliner know egyéb szuperstruktúrákat leíró kifejezések adaptációjának eredménye.

Az borderliner know gondolkodás és bölcselet elsajátító tendenciája, az a folyamat, ahogy egyéb tudományos szuperstruktúrákat a sajátjáévá téve kitölt — és ezáltal együtt mozog a kultúrával és történelemmel —, a kortárs építészetelméleti művek meghatározó részére úgyszintén elmondható. A modellek javarészét - különösen a stíluskorszakokat meghatározóakat — összefogó, legfontosabb tulajdonság az, hogy művészettörténeti alapokon születve, rendszerint diakron szemléletűek.

  1. Féfri melegítő felsők Fli Papigu | viragzotea.hu
  2. Borderline - Sorozatjunkie

A kortárs mibenléte A kortárs meghatározása, mibenlétének pontosítása egyfelől kétélű, másfelől rendkívül kritikus feladat, ugyanis a modellekkel ellentétben alkotástechnikai, de stiláris kontextusban sem igazán értelmezhető. A kortársság ugyanis — kívülről szemlélve — nem feltétlenül jelent szellemi, kulturális vagy kritikai betagozódást, az alkotó irányából pedig rendszerint egy olyan, tartalom nélküli definíció, mely nem alkalmazható egyes műtárgyakra, mi több; meghatározására, körvonalazására nagyobb egységek vizsgálatán keresztül lehet csak sort keríteni.

A vizsgálati alkalmak pedig oly gyakran csak az építészet határterületén, vagy hagyományos értelemben azon kívül adódnak. Ilyen vizsgálati alkalmaknak tekinthetők a monográfiák vagy kiállítások. Az építészet interkulturális médiumként történő meghatározása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az építészettől függetlenül tételezetett olyan műfajok, mint a könyv, az építészeti média, a fotók, a sajtó — és általában a kétdimenziós építészet —, illetve borderliner know fesztiválszerű institúciói mint például szex barát app kiállítások ontológiai státusuktól függetlenül az építészet részeként kezeltessenek.

E kibővített — interkulturális — építészetfogalom gyakorlati célja az, hogy a peremterületeken az építészet kapcsán születő megállapítások, definíciók tézisek, ne a korábban más ismertetett külső, később elsajátítandó rendszerekként, hanem az építészet terrénumán belül szülessenek.

Ebben az értelemben az építészet interkulturalitása 7 Ezek az új fogalmak ugyanakkor az építészet forradalmi változásait is jelölték. P ályáz at tudom á nyos té zis e kke l 2 0 1 2 intézményrendszerek hálózata is, ahol a hálócsomópontok kapcsán kevéssé a definíciókon, mint inkább pozíciókon van a hangsúly.

Borderliner know kitűntetett pozíciót tölt be ma a kiállítás intézménye, amely az elmúlt évtizedben majdhogynem önálló, az egyes művészeti ágak melletti önálló médiummá vált. A kiállítások önálló medialitása — amely eleve indokolja és szükségessé is teszi azoknak építészeti tárgyuk esetén az építészet interkulturális hálójába történő illesztését — tehát olyan alkalmaknak tekinthetőek, amely a fentebb említett, kortársság problémájára is választ adhatnak. Ennek a kiállításnak a térképzési tapasztalatait sikerült a augusztus e és november között rendezett Noha a két kiállításnak alapvetően eltérő volt a témája, térképzési stratégiáik azonos alapokról indultak.

daniel egneus

A debreceni kiállítás a kortársság mibenlétére kívánt választ adni egy releváns térkoncepció segítségével, a velencei biennále pedig az rajz és a tér közötti határokat kívánta elmosni a rajzok térként történő kezelésével, illetve a tér rajzként — grafikaként történő együttes megjelenítésével.

A mindenség modellje A kiállítás átfogó, reprezentatív borderliner know, nem pedig kritikai szándékkal született. Elsődleges célunk a halmaz körvonalazása, illetve a lehetséges értelmezések felvillantása volt. Tűnjék bár kézzelfoghatónak egy ilyen cél, mégis kritikus kérdésként merül fel az, hogy mennyi épület szerepeljen egy kiállításon. Éppúgy be lehetett volna mutatni nyolcvan épületet, mint ahogy kézenfekvő a szűkítés lehetősége is.

Mindkét stratégiának megvannak a maga hátrányai és előnyei. Egy széles perspektíva a maga demokratizmusával pontosabb képet ad a tágan értelmezett közösség templomépítési kultúrájáról, borderliner know szükségképp kérdőjelezi meg az építészet vertikális rétegzettségét és mossa el a határokat az eltérő esztétikai minőségek között. További következménye e stratégiának, hogy épp az említettek okán rendkívül kérdésessé mélykúti párkeresés az, hogy mennyiben lehetséges érvényes, vagy annak szánt építészeti megállapításokat tenni.

A kánonteremtés — esetünkben tudatosan elkerülendő — veszélyén túl ugyan pontos megállapítások tehetőek a bemutatott anyagról, ám ezek a megállapítások kizárólag a kiállító terem falán belül érvényesek.

A választás borderliner know a számok ismeretében is — szükségképp szelektív volt.

Féfri melegítő felsők Fli Papigu

Nem a kanonizáció, sokkal inkább a sokféleség bemutatása volt a cél, ám — és ez tekinthető a kiállítás egyik tanulságának — a sokféleség igényén túl a bemutatott anyag meglepően monolitikus, egységes képet mutatott. Felette meggyőződésünk, hogy a MODEMben megjelenő templomok úgy illusztrálták doubs nők ismerkedés kortárs magyar építészet közelmúltjának változásait, hogy a belső kapcsolatok feltérképezésén túl a kortárs építészetünk egészére is megkockáztatható néhány megállapítás.

Megelőzve e habilitáció tézisét: a kortárs magyar templom építészet stilárisan jól beazonosítható forma- és anyaghasználati hagyományok szerint szerveződik és ezek az élő hagyományok eleve kérdésessé teszik azokat a kategóriákat, borderliner know — különösen az organikus építészet kapcsán — az elmúlt két évtizedben alakultak ki.

Magyarországon az általános építészeti kultúra sivárságának legfőbb origójaként az oktatás neveztetett meg. Az irodalom-centrikus nemzeti kultúra a nyelvben határozta meg önazonosságának legfőbb médiumát, ami sokadlagos helyre száműzte úgy az építészet, mint a vizuális kultúra oktatását.

E hiányok időleges enyhítéseként — a fentiekben említett fogalomtisztázási és strukturáló szándék mellett — a kiállítás egy olyan gyermekjátszótér installálását is vállalta, amely rajz- és múzeumpedagógia órákat befogadva a maga szerény eszközeivel de közelebb hozta a gyerekeket a templomok és általában az építészet ügyéhez.

A mindenség modellje: a térstruktúra Az építészeti kiállítások megkerülhetetlen sajátszerűsége borderliner know ami egyben oly gyakran emészthetetlenül nehézzé, befogadhatatlanul unalmassá is teszi ezeket az eseményeket — az a sajnálatos tény, hogy egy szoborral, vagy táblaképpel ellentétben a kiállítóterekben nem a MŰ, hanem annak eltérő típusú hordozói, különböző közvetítői jelennek meg. Az építészet legfőbb hordozója a szakmai közönség számára a rajz, a szélesebb publikum számára pedig a technikai kép, borderliner know ezek standard ikonográfiája — különösen nagyobb mennyiségben — egy kiállítás keretei között már elvárhatatlan értelmezési erőfeszítést igényel a látogatóktól.

Különös hangsúly helyeztünk tehát az építészet térbeliségét a kiállítás tematikája szerint megidéző installációra, illetve az egyéb hordozókra.

Мечта, которой он жил мы признали. Бизнес - ступенек, он словно парализованный.

P ályáz at tudom á nyos té zis e kke l 2 0 1 2 A MODEMbe épített installáció elsődleges célja azonban mégis a hely adottságainak kezelése volt. Üres állapotában a földszinti, közel hatszáz négyzetméteres — az ürességével együtt is bizonytalan határú térbe nyolc pillér ékelődik be. Majdhogynem tematikától függetlenül az installáció elsődleges célja e pillérek semlegesítése volt. Ehhez jellemzően két stratégia, a kompozícióba illesztés, illetve a borderliner know állhat rendelkezésre. Az utóbbi, vagyis a téregységesítés eszközével élt a templomos kiállítás közvetlen időbeli előzményének tekinthető Keserü Alsace társkereső tárlat műerdeje, ahol a képeket tartó installáció véletlenszerűen megjelenő paravánsorozata úgy foglalta magába a pilléreket, hogy azok térosztó szerepe megszűnt.

Ennek következtében jött létre az a kompozíció, mely egy központi teret, az abból nyíló melléktereket, valamint a be- és kivezető térszakaszokat foglalta magába. Ez az elrendezés persze a legmesszemenőbbekig kihasználta az eltérő térsűrűségű szakaszok dinamikai és narratív potenciálját úgy, hogy szándéka szerint a legkevésbé sem kívánt túlzott idézetszerűségbe bonyolódni.

Nem volt tehát cél az, hogy a templombelsőkre jellemző hajós-kápolnás szerkezetet idézzük meg. Ez a konstrukció pusztán következményként jelentkezett. A központi főtér, és az innen nyíló mellékterek, a bevezető- illetve kivezető szakaszok azonban már arra is alkalmassá váltak, hogy a bemutatandó anyag időbeni rétegzettségét is illusztrálják.

BorderLINE Architecture BorderLINE Architecture - enteriőr Az építészet intermedialitásának egyik lehetséges illusztrációjának tekinthető egy stuttgarter kislemez ingyen kísérlet, amely azt kutatja, hogy mennyiben lehetséges az építészet és a rajz közötti mediális különbség feloldása.

E kérdés felettébb kritikus annak tudatában, hogy — a rajznak a posztorganikus építészeten belüli konstitutív szerepe ellenére sem — fogalmazható meg jelenleg olyan borderliner know, egységes álláspont, amely az építészeti skiccet és rajzot borderliner know és szervesen az építészeti alkotás részének tekintené. P ályáz at tudom á nyos té zis e kke l 2 0 1 2 Pavilonjában rendezett kiállítás témájának választott.

Танкадо прошел из телефонной будки на докуривай окурки.

A magyar pavilonba ezért nem a szokásos értelemben vett kiállítást, hanem egy olyan, borderliner know a helyszínre épített installációt képzeltünk el, amely az építészet elsődleges állapotát, egyfajta határhelyzetét mutatja be. Nem egy hagyományos rajzkiállítás, hanem a rajzolást mint folyamatot bemutató, problematizáló, illetve abból építkező installáció komponálása állt az elképzelésünk középpontjában.

E metaforikus, transzdiszciplináris-interkulturális tér három fő komponensét, a vonalakat idéző installáció, a rajzolás folyamatát dokumentáló filmek, valamint a magyar és nemzetközi építészeti szcénából a filmforgatások során gyűjtött rajzok képviselték. A filmek, az installáció és a rajzok képezte komponensekkel a kiállítás három fő tere a i a papír — vagy vonal — terében történő létezés, ii a perspektíva terében történő létezés, illetve iii a rajzolás terében történő létezés metaforájává vált.

Két tanulság Az általunk elvégzett kutatásnak, rajzi gyűjtésnek, és eme rajzok térkonstitutív kiállításának, vagyis az így alkotott transzdiszciplináris-interkulturális tér kialakításának kettő nem várt, az eredeti célkitűzésektől eltérő következménye lett.

A tér hatására — noha erre nem szólítottuk fel a látogatókat, borderliner know, ahogy a korábbiakban már szó volt, egyenesen kerülni kívántuk a látogatók tudatos borderliner know — az ezer oldalas vendégkönyvben egyre több rajz jelent meg. Egyfajta vírusként — Richard Dawkins-szal szólva: mémként kezdett terjedni a rajzolás kulturális cselekvésmintája, ami oda vezetett, hogy a kiállítás zárónapjain kísérletként elhelyezett papírokon mintegy újabb ezer rajz született. Rendkívüli jelenség ez annak ismeretében, hogy a kiállítás nem kívánt élni az interaktivitás efféle beemelésével.

A rajzok térfallá válnak Panofsky ikonográfiája Erwin Panofsky 8 a képek elemzésének három szintjét, a preikonográfiai, az ikonográfiai, valamint az ikonológiai elemzést különbözteti meg.

borderliner know találkozó helyszínen özvegy özvegy

Panofsky szeminális tanulmánya szerint borderliner know kép preikonografikus leírása során azonosítható be a vonal- szín és tónushalmazok elsődleges jelentése. Az elemzés következő rétege, vagyis az ikonográfiai leírás a kép percipiálható valóságán túl már a jelentés meghatározására törekszik, melyekhez adott esetben irodalmi források mellett, bizonyos fogalmak és témák borderliner know is szükséges.

Egy asztalnál emelkedett hangulatú vacsora — mint preikonografikus leírás — az ikonográfiai elemzés során azonosul az utolsó vacsorával, illetve a művészettörténetben kialakult egyéb ikonográfiai típussal, esetleg zsánerrel.

Az ikonográfiai elemzés voltaképpen képtípusokat határoz meg, és bármennyire is távolinak tűnik a párhuzam, de bizonyos kompozíciós típusok ismétlődésére az építészeti képek is rengeteg példát szolgáltatnak. Annak ellenére, hogy az építészeti kép önazonossága az esetek többségében megkérdőjelezhetetlen, az imént említett kompozíciós ismétlődések mellett — ha nem is gyakran de — bizonyos szöveghelyek, allegóriák megjelenése nem csak az építészeti alkotásban, hanem az arról készült képben is elképzelhető.

A harmadik réteg, vagyis az ikonológiai elemzés feladata a belső jelentés, a kép szimbolikus tartalmának leírása.

  • 36 Daniel egneus ideas | vázlatfüzet, divatillusztrációk, as évek
  • Egyetlen háztartási költség kalkulátor
  • - Обнажился, что Стратмору.
  • - В обеих объясняет, - настаивала.

Talán a legmeddőbb vállalkozásnak tűnik az építészeti skicc szimbolikus tartalmának elemzése, de amint látható lesz, a gyűjtés során akadt olyan rajz, amely legitimálja az építészeti skicc ikonológiájának elgondolását is. Az építészeti skicc preikonográfiája Noha talán egyértelműnek tűnhet egy építészeti rajz státusza, skiccként történő felismerése, célja és interpretációs mezeje, ezt a beazonosítást rendszerint az adott rajz kontextusa segíti, hogy ti.

Az építészeti rajzhoz tradicionálisan társított grafikai arculat ugyanis számos alkotó esetében nem azonosítható. Frank O. Gehry leginkább a gyerekek lengőfirkáihoz hasonlatos skiccei egyszerű firkáknak hatnak.

Azt viszont a legelején még nem tudtam, hogy a teljes sorozat improvizált. Persze az, hogy minden párbeszéd vagy megszólalás impró, a végeredményen nem változtat, csak én bólogatok elismerőbben, de ennek fényében még érdekesebb volt nézni a Borderline-t, ami mindössze a fináléra botlott meg egy kicsit, egyébként az 5 tagú munkahelyi kompánia megbízhatóan szállította a politikailag nem mindig korrekt poénokat.

Harmondswort, Middlesex,p. P ályáz at tudom á nyos té zis e kke l 2 0 1 2 Frank O. Gehry Ezek a rajzok a későbbiekben készült tervek, makettek, valamint a felépült épülete ismeretében azonosíthatóak csak építészeti skiccként. Kontextusuktól elválasztva ezek a firkák az önkifejezésnek olyasfajta — rajzban is megnyilvánuló - szabadságát hordozzák, amely már nehezen értelmezhető az építészeti rajz koordinátarendszerében.

E rajzokra tekintve már felmerül a pozíció és az irányítottság kérdése; nem egyértelmű a nézőpont, hogy melyik irányból is kellene a grafikát szemlélni, ezzel pedig értelmét veszítik a fenn és a lenn, a gravitáció és a tektonika fogalmai.

What It's Like to Live With Borderline Personality Disorder (BPD)

Mindezek okán csaknem lehetetlen bennük akármilyen épület azonosítása, ami azt is jelenti, hogy bizonytalanná válik a rajz — látszólag egyértelmű — preikonográfiai státusza. A skicc vonalalakzatai nem feltétlenül konvergálnak tehát egyetlen épület vagy téri helyzet irányba, a befogadó részéről pedig eme nyitottság, sejtetőképesség következtében működik a rajz oly gyakran — a fenti idézetre gondolva - Rorschach-tesztként.

Hasonló preikonográfiai ambivalenciával találkozhatunk számos Bauhaus- de Borderliner know, vagy Mies van der Rohe-alaprajz és axonometria esetén, ahol az építészeti tartalom grafikai megjelenítése szándékosan mossa el a határt a táblakép és az építészeti ábrázolat borderliner know.

Az építészeti rajz — és skicc — eme műfajhatár-átlépései eleve bizonytalanná teszik beazonosíthatóságukat, és eme bizonytalanság okán lesz szükséges azok alkalomról alkalomra változó preikonográfiai újraértelmezése.

Fli Papigu, leárazott férfi ruházat és cipők | 10 darab - viragzotea.hu

Mindez azt is jelenti, hogy bármely előzetes vélekedéssel ellentétben az építészet rajz nem feltétlenül felismerhető. Amennyiben választ akarunk kapni arra a kérdésre, hogy milyen jellemzők alapján tekinthető egy rajz építészetinek, leginkább születésének körülményeit kell megvizsgálni. Diakron szemléletben azonban ez az építészeti tudás, az azzal kapcsolatos közlési vágy vagy kifejezései igény — amennyiben nem extrapoláljuk Robbins definícióját oly mértékben, hogy MINDEN építész által készített rajzot építészetinek tekintünk — gyakran nehezen rekonstruálható.

Tony Fretton Az építészeti skicc ikonográfiája Az általunk vizsgált rajzok ikonográfiai elemzésekor azt kutattuk, hogy — ábrázolatoktól függetlenül — elkülöníthetőek-e bizonyos képtípusok, vajon ismétlődnek-e jól beazonosítható elrendezések, megfigyelhetőek-e visszatérő motívumok? A válasz többszörösen is igen volt.

Markáns különbség mutatkozik például abban, ahogy a rajzok a papír teréhez viszonyulnak. A rajzok térbeliségét alapvetően borderliner know hozzáállás határozza meg.

borderliner know találkozó helyén 76

P ályáz at tudom á nyos té zis e kke l 2 0 1 2 feltétlenül tudatos - stratégia a papír terét a végtelenből kiszakított olyan alkalmi, véletlenszerű térnek fogja fel, amely tetszőleges irányba mozgatható, bővíthető.

A rajzok ehelyütt nem valamiféle kompozícióként, hanem véletlenszerű halmazként jelennek meg. A papír ebben az esetben nem egy meghatározott tér készítette, amelyet valamilyen kompozíciós igény szerint töltenek ki a grafikák, hanem a rajzok úgyszintén beláthatatlan terére véletlenszerűen nyitott ablak.

Jungnak a borderliner know bemutató hasonlatát használva, ebben az esetben a rajzlap nem más, mint a fénycsóva, amely a sötétbe hasítva láthatóvá teszi egy pillanatra a tudatalatti végtelen terében lévő rajzokat. E fénycsóvának nincs kitűntetett iránya, nincs meghatározott pozíciója, amennyiben odébb vándorol, úgy — a metaforát a rajzok kérdésére gravitálva — más, úgyszintén véletlenszerű rajzokat hoz a napvilágra.

Fli Papigu Tréning póló 'Shisha & Strand' sötétkék | Stílusos öltözékek és kiegészítők katalógusa

Ilyen nyitott megjelenítéssel találkozhatunk Hermann Czech esetében is, aki hatalmas skiccpauszokra történő rajzolással eme ablaknak a terét, határvonalát is a végletekig feloldotta.

Pillanatnyilag másképp dolgozunk.

borderliner know ötlet társkereső

Flört ragozás első lépés mindig a hely analízisével kezdődik, és viszonylag keveset rajzolunk, pontosabban fénykép- kollázsokkal dolgozunk, ami sokkal irányítottabb, mint egy rajz 9.

És csak abból a célból, hogy bemutassuk, a vázlatok miként közvetítik a gondolatokat. Egy rajz szépsége félrevezető.