Dél- német újság ismerős


Zalamegyei Ujság, Zalamegyei Újság Ha a kereszt élőit kalapot emelünk, kalapot kell emelnünk a hősi emlékmű, azok emléke előtt is, akik odaadták a Hazáért, ami legdrágább, életüket.

Frei Tamás, a világpolgár / a Friderikusz Podcast 7. adása

Dél- német újság ismerős idegenben porladnak elesett hőseink csontjai. Rátért ezután a forradalmi időkre, amikor lelketlen feiforga lók munkájának eredményeképen — nem akarok katonát látni stb.

Nem fegyverrel vették el ölünk azt, amit testünkből kaptak, hanem a szörnyű igazságtalanság révén, amit velünk szemben elkövettek. Bízunk azonban abban, hogy Is­ten megsegít bennünket s vissza­kapjuk mindazt, ami jogosan illet bennünket. Ezzel lehullott a lepd az em­lékműről és a prelátus pajtások esik flört azt.

Időszakokra bontva, től ig az Osztrák Magyar—Monarchiából bevándorlók száma ban főt tett ki, majd és ben több mint volt ez a szám.

A leventezenekar a Himnuszt játszotta. A férfi nem hagy­hatja megioríaiíanul az ellene in­tézett támadást. Szólt a dicsősé­ges hadjáratról, majd arról az aknamunkáról, amely megbontotta a frontokat, itthon megfélemlítette a polgárokat s biztosan vezeííe a nemzetet Trianon felé.

Argentínai magyarság

S hogy teljesebb legyen a mű, fogságba engedték ejteni s szám­űzetésbe hurcolni az utolsó megko­ronázott magyar királyt, — Az emberiség történetében élet ás hálái, feimagasztalás és orgyilkosság, önfeláldozás és áru­lás, koronázás és trónfosztás, hő­si korszakok és véres forradal­mak törvényszerűség szerint kö­vetik egymást s a nagy történel­mi események meg is Lmétiőd nek.

Ha összehasonlítjuk a Mo hács és a világháború utáni köz­állapotokat, a hasonlóság elvitatha tatlan. Hazájukat, mert életüket adták Érte.

dél- német újság ismerős

Hirdesse tehát ez az oszlop a nagylengyeíi hősi halottak emlé­két az idők végtelenségéig, le­gyen intő útmutató, hogy az utókor hálás kegyelettel és büsz­ke hálával bec-ülje meg hősi elődeinket s figyelmeztesse a nagy- lengyeíi asszonyokat, férfiakat s ifjakat komolyan, mindig és min­dig ernyedettenüí és kivétel nél­kül a Haza iránti szent köteles­ségekre.

Nagyhatású bestédéi ezekkel végezte: — HőJ halottak, őrködjetek falutok és hozzá'artozóitok felett. Ezután következett Az emlékmű megkoszorúzása.

Kis Ujság, A gyűlést az Angol Kommunista Párt szervezte, tiltakozásul az ellen, hogy az amerikai háborús gyújtogatok német hadsereget állítanak fel fa­siszta tisztek parancsnoksága alatt. Az ülésen elsőnek John Mahon, a Kommunista Párt londoni bizottsá­gának titkára szóialt fel, megállapí­totta, hogy az atlantizált országok brüsszeli határozata újabb fenyegetés a béke ellen.

Ünnepély után a csapatok a leventezenekar hangjai mellett díszmenetben vonu. Déli 1 órakor terítékes Majd csak annak az öröm­nek zivataros zaja zavarja meg álmotokat, amikor ha zatér a király s fején Szent István koronájának elfogy- hatatlan és eltékozolhatatlan varázsa és soha el nem hal­ványuló fényének ereje újra beragyogja s besugározza Nagymagyarországot.

dél- német újság ismerős

Szűnni nem akaró taps és él- jenezés kisérte Udvardy Jenő dr. Felköszöniőket mondtak: vitéz Teleki Béla gróf főispán a kor­mányzóra, Strau3z Flórián prelá­tus a főispánra, Udvardy Jenő dr.

dél- német újság ismerős

Német zarándokok nőm mehetnek többet Hóméba. A Freiburg im Breisgau i német karitás szö­vetség az idén is, mint minden évben kiiría római zarándokuta zását, amelyre igen nagy szám ban érkeztek jelentkezések. Jú ius elején azuián váratlanul megjelent a titkosrendőrség a karitász szö­vetség zarándokosztályán és kö­zölje, fogy a római utat betil­tották. Woppemer, az iroda igaz­gatója és Bernauer titkár írásbe­liig kellett, hogy elismerjék, hogy a dél- német újság ismerős tudomást vet­tek.

A német sajtóban természe­tesen egy Siót sem lehet erről a tilalomról Írni.

Lipcsei magyarok sem értik, miféle migránsőrületről beszél a magyar vívószövetség főtitkára

Ezzel szemben a Gestapo nem közölte a tilalom okát, csupán annyit mondott, hogy az a bit odaírni vallásügyi miniszterrel egyetértésben történt és hogy egyidejűleg a többi kül- fö'dre irányuló zarándokúikat is beid ották. Csak m kor azt kellett tapasztalni a hatóságoknak, hogy a római za­rándokoknak száma nemcsak c:ökken, hanem inkább szaporo­dott, akkor nyúltak a tilalom esz­közéhez, amely eddig valóban példátlanul álló eset.

dél- német újság ismerős

Hiszen tudvalevő, hogy a hivatalos kap­csolt még mindig fennáll Ber­lin és a Vatikán között.