Egyetlen herborn, Pest Megyei Hírlap, július ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana


egyetlen herborn mit keres egy lány

Teljes szövegű keresés Alkalmi kiadványai és írásai Főművei mellett Szenci Egyetlen központban hallatlan termékenységgel adott ki, szerkesztett különböző kiadványokat részben önállóan, részben nagyobb művei függelékeként. Ezek között akad egyetlen herborn latin kiadvány, amely csupán a németországi humanista egyetlen herborn környezet szórakoztatására s a mecénásaival való jó viszony ápolására szolgált.

egyetlen herborn mali ingyenes társkereső

Ilyen az Analecta aenigmatica Vegyes rejtvények Herborn című gyűjteménye, mely olvasmányaiból összeszedegetett találós elmejátékokat tartalmaz; valamint Lusus poetici Hanau című már említett antológiája. Idehaza viszont prédikátor-társai ízlésének és érdeklődésének megfelelően szerkesztett egy alkalmi gyűjteményt: Consecratio templi novi Új templom felszentelése Kassa címen kiadta az újonnan épült bekecsi Zemplén m.

Fő szempontja azonban alkalmi kiadványai és írásai esetében is a hazai egyházi szükségletek kielégítése.

egyetlen herborn egyetlen párt ingolstadt

Különösen a Károlyi-biblia Ezért hozzáadta zsoltárfordításait; egy gyűjteményt a Függelékszerűen, a Scultetus-féle Secularis concio fordításához csatolva jelent meg a magyar olvasók tanulságára egyetlen katolikus-ellenes írása, a De idolo Lauretano A loretói bálvány című rövid válogatás a loretói Mária-kultuszt támadó protestáns latin vitairatokból. A hazai iskolaügy érdekében készítette Syllecta scholastica Iskolai összefoglalás Heidelberg című latin nyelvű tájékoztató összeállítását, melyet anyaggyűjtése miatt Németországban is megbecsültek, de amely újszerű mondanivalója 78révén elsősorban a magyarok számára volt tanulságos, különösen ami a pfalzi iskolarendszert ismertető tanulmányát illeti.

A egyetlen herborn jelentőségű azonban ama törekvése, hogy egyrészt a külföldi közvéleményt tájékoztassa a magyarországi viszonyokról, különösen a protestánsok helyzetéről, másrészt pedig a hazai reformátusokban tudatosítsa hagyományaikat, felhívja figyelmüket a magyar reformáció Az előbbi célt több latin nyelvű kiadványa szolgálta: sajtó alá rendezett egy Bocskayt igazoló röpiratot; kiadta Thuri Pálnak a török hódoltságban élő magyar keresztények helyzetét ismertető Idea christianorumát A keresztények felfogása Oppenheimtöbb magyar történelmi tárgyú melléklettel Mátyás levele stb.

egyetlen herborn hirdetés nő keresi pénzügyi támogatást

Támogatta a magyar történelem forrásai iránt érdeklődő és azokat sajtó alá rendező Bongarsius francia történésznek, a heidelbergi tudós kör tagjának munkáját, s latinra fordította Debreceni S.

Jánosnak az A hazai protestáns hagyományok ápolásának a szándéka érvényesült Bár az oppenheimi bibliakiadáshoz mindenekelőtt saját psalteriumát csatolta, ezt mégis szükségesnek tartotta "egyéb régi szokott psalmosokkal és válogatott lelki énekekkel" kiegészíteni. A zsoltárokhoz írt előszavának felfogását követve a válogatásban részt juttatott az esztétikai, irodalmi szempontoknak is, nyilván azért adott helyet Bornemisza bölcsődalának is, holott ennek a templomi énekek közé való felvételét Újfalvi a leghatározottabban kárhoztatta.

egyetlen herborn társkereső optika

Ha néhány esetben egy-egy gyülekezeti énektípushoz nem talált a Pécseli Király Imrétől vett át egy-egy éneket, vagy pedig saját maga költött egyet-egyet, rendszerint valamelyik zsoltárának versformájára és dallamára. Még egy másik énekgyűjteménye is figyelmet érdemel: a Scultetus-féle jubileumi kiadványban, a magyar reformáció hőskorára is óhajtván emlékezni, kitűnő érzékkel Szkhárosi Horvát Andrásnak a protestantizmus kezdeti harcait valóban egyetlen herborn legtalálóbban reprezentáló énekeiből választott ki és közölt néhányat.

Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus Herborn, A fakszimile kiadás a Ráday Könyvtár példányáról készült Bibliotheca Hungarica antiqua, A mai napig is használt református énekeskönyv ben jelent meg Herbornban. A kötet a zsoltárokon kívül a Kis katekizmust tartalmazza.