Egyszeri vagy hozott jelentését pandzsábi


Valószínűleg nem született gazdagnak és hatalmasnak: apját ta­lán csak néhány sivatagi falucska mondta urának Rádzsaszthánban, a fe­­jedelmek földjén, ahol százszámra éltek kisebb-nagyobb fe­je­delmek, her­cegek és hercegnők.

Rádzsaszthán kietlen vidék, de itt a legsokszínűbb az indiai kul­túra. A rádzsaszthániak igen fontosnak tartják a megmutatkozást.

A táj tele van pompás várakkal és palotákkal. A legszegényebb nők is színes ruhákat és ékszereket hordanak, s a férfiak is élénk színű dí­szes turbánnal, nagy-nagy bajusszal, fülbevalókkal és más ék­sze­rek­kel jelennek meg a világ előtt.

Uploaded by

Rádzsputok voltak a hercegek és fejedelmek. Míg máshol Indiában a vallási előírások jámbor követése vagy pe­dig a visszavonult elmélyülés a legfőbb erény, s az érdemszerző cse­le­kedeteket, azok gyümölcseinek élvezését vagy éppen ellenke­ző­leg, a világhoz kötöttségből való kiszabadulást tartják az ember cél­já­nak, addig a rádzsputok a vitézséget becsülik mindennél többre. A harcosnak születése által meghatározott kötelessége, saját dhar­má­ja a harc; ez nemcsak javak szerzését és területek hódítását je­len­ti, hanem a becsület megvédését és a hírnév növelését is.

Küz­delem so­ha nem érhet véget egyszeri vagy hozott jelentését pandzsábi a rádzsput még a vereség­ben is az el­lenség fölé nő.

egyetlen találkozó limoges

Ennek végső kifejeződése a dzsauhár: mi­kor egy har­­coló közösség nem tarthatta magát tovább a túlerővel szemben, a férfiak máglyát raktak, eltüzelték kincseiket, s míg asszonyaik a tűz­­be léptek, maguk az ellenségre rontottak.

A rádzsputok indiai életformájukhoz és kultúrájukhoz oly erősen ragaszkodtak, hogy a muszlim hódítás után épp Rádzsaszthán ma­radt Észak-Indiában a legnagyobb hindu uralom alatt álló terület.

Magyar Nyelv XCVII. évf. viragzotea.huám ( szeptember)

A rádzsputok azonban soha nem hoztak létre egységes államot, ha­nem a Naptól illetve a Holdtól származó harminchat nagy nem­zet­ségre és számtalan alnemzetségre osztódtak. A nemzetség feje egy­­ben ráná vagy ráó, azaz fejedelem is. Többé-kevésbé tőle függ­nek az alnemzetség-fők. Lehet egy nemzetség bármilyen nagy, tagjai egy családhoz tarto­zó­nak tekintik magukat. Ahogy egy fiú nem veheti el lánytestvé­rét, ugyan­úgy a nemzetség egy tagja sem vehet feleséget a sajátjai kö­zül.

Hogy a házastársak mégis egymásnak megfelelő rangú családból szár­­mazzanak, India más részeihez hasonlóan a szülők gondos­kod­nak gyermekeik számára társról. Csillagjós mondja meg a két ho­rosz­­­kóp egybevetésével, hogy szerencsés lesz-e a házasság. Gyakran már nyolc-tízéves korban megülik a menyegzőt, noha utána a lány­­­gyermek egészen felserdüléséig a szüleivel él és csak akkor vonul át, nagy pompa közepette, férje házába.

hogyan kell flörtölni sms

Mivel az öröklést nem szabályozta önálló lakás kiel elsőszülöttség törvénye, minden fiú részt kérhetett az atyai örökségből, emiatt az államokat gyakran fenyegette trónviszály és szétesés.

Az erősebb nemzetségek uralma alatt álló kisebb-nagyobb fejedelemségek pedig hol szövet-ségre léptek, hol harcoltak egymással. Ezek a külső és belső harcok mind-mind a vitézség megmutatására teremtettek alkalmat. Abban a világban, ahol a hírnév mindenek fölött áll, nagy be­csü­lete van a hírnevet fenntartó költészetnek is.

ingyenes társkereső németország

A papok és a har-co­­­sok magas kasztjai között helyezkedik el az énekmondóké, egyszeri vagy hozott jelentését pandzsábi har­­ci dalokkal, krónikákkal és elbeszélő költeményekkel örökítik meg a rádzsputok nemzetségeit és az ősök dicső tetteit hirdetik az ün­nepségeken.

Nemcsak a hősi küzdelmekről énekelnek — de az ural­kodó érzelmeiről, szerelméről s arról a világról is, amelyben a hősök élnek: a rádzsasztháni városokról és palotákról.

Document Information

Gazdag a nép költészete is: vannak vallási és allegorikus versek, s vannak dalok szerelemről és vágyódásról, hősiességről és büszke­ségről. Vannak gúnydalok, és vannak versek, melyek bátor nők di­cső­ségéről szólnak. Néha pedig arról, hogy ezek a bátor és élesnyel­­­­vű nők mennyire elgyengülnek a szerelem súlya alatt.

Beszélgetés művészetről, irodalomról - Bunyan: A zarándok útja műve alapján

Sok-sok dal írja le a férje után epekedő nő fájdalmát: a férfi, akinek jelenléte a boldogságot jelenti az asszony számára, távoli vidékre utazott, de feleségében hagyta a távollét kínját. Néha a vers a hat indiai év­­szakot vagy a tizenkét hónapot festi le, s azt, hogy egy-egy időszak milyen érzést vált ki a kedvesére vágyó szerelmesben.

Különösen kedvelt az esős évszak leírása, mert a tikkasztó nyárban elhaló ter­­mészet ekkor újul meg, és felébred a vágy a távoli szerető után.

A hősköltemények mellett számtalan vallásos elbeszélő mű is szü­letett e vidéken; leggyakrabban a szanszkrit mítoszgyűjteményeknek, a egyszeri vagy hozott jelentését pandzsábi egy-egy részlete elevenedett meg a nép nyelvén. A két nagy eposz, a Rámájana és a Mahábhárata mellett a puránák be­szélik el az egyes istenek életét. Bennük a vallásnak az egyszerű néphez közel álló formája jelenik meg.

Azt hirdetik, hogy nem a tudás, hanem az istenség szeretete vezet el a megváltáshoz.

erdelyi tarskereso brasso

A legnép­szerűbb purána, a Bhágavata purána Visnu tíz földi megtestesülésé­ről szól. Ebből is az a legkedveltebb rész, amelyik a legutóbbi avatára azaz alászállás: Krisna gyermek- és ifjúkori tetteit beszéli el. A legerősebb rádzsasztháni állam a Guhilót, majd a Sisódijá nem­­zetség uralma alatt álló Mévár volt. Legjelesebb királya, a XV.

A másik legnagyobb fejedelemség Maru Dés, más néven Márvár. Kumbhá kortársa, a Ráthór nemzetségbeli Dzsódhá ráó alapítot­ta Dzsódhpur városát, melyet Maru Dés, Sivatagország társkereső él a hiv fő­városává tett.

A városalapítónak tizennégy fia született. Halálát követően a legnagyobb fiú ült a trónra, aki háromévnyi uralkodás után egy csatában életét vesztette; huszonnégy évre a egyszeri vagy hozott jelentését pandzsábi fiú lett Maru Dés ura.

Később ő is harcban, muszlim pathánok által elrabolt asszonyok megmentése közben esett el. Dzsódhá kisebb fiai azonban nem örököltek trónt. Egyikük, Bíká a Dzsódhpurtól észak­ra élő vad törzsektől közel akkora országot hódított el magának, amekkora apjáé volt.

Dzsangal Dés, Dzsungelország fővárosává az általa alapított Bíkánért tette. Egy másik fiú dél fele indult, és a szomszédos Málvában lett király. Ismét egy újabb testvér, Dúdá pedig nyugaton ragadott magához egy területet a Csauhán nemzetségtől. E meghódított föld fővárosáról, Mértáról nevezik Dúdá ráó leszármazottait Mératijá-nemzetségnek. A hagyomány úgy tartja, hogy Mírá hercegnő is ehhez a nemzetséghez tartozott.

A rádzsputok a fiúgyermeket nagyon megbecsülték: tőle függött ugyan­is a család későbbi hírneve s az apa és az ősök túlvilági bol­dogsága.

A leánygyermek születését viszont gyakran csapásnak vette a család. Ki kellett házasítani, hozományt kellett adni, pazar me­nyegzőt kellett rendezni. A szegényebb családok sokszor koldusbot­ra jutottak egy esküvő megrendezése után. Mindez pedig azért, hogy lányuk otthagyja őket, egy másik családhoz menjen lakni és fér­jének egyik felesége legyen. Ha a férj meghal, ő olyan súlyos te­herré válik az új család számára, hogy az özvegyi sorsnál még a tűz­halált is jobbnak tartja.

  1. Drivingcamp Hungary - Invitation to a technical training - Draft agenda
  2. A nagytekintélyű minisztérium illetékese hallhatott valamit egy ilyen tudományról, ám akit megbíztak a tantárgy akkor még kötelező tervének kidolgozásával — gondolom —, valószínű úgy képzelte, hogy az emberi tudás szinte feneketlen kútjából elég lesz két vödörnyi.
  3. A térkép az előtti állapotot mutatja.

Ennélfog­va az újszülött lány­gyer­me­ket sok család még cse­cse­mőkorában meg­ölte. Dúdá ráó családja azon­ban a csábító szépségű Krisnát imád­ta. A hagyomány úgy tartja, hogy a tehénpásztor Krisnáról először nagy­anyjától hallott Mírá. Ő mesélte el a kisleánynak, hogy az örök Visnu isten Krisna alakjában emberi formát öltött, hogy a vi­lá­got a gonosz dé­monoktól megszabadítsa, isteni játékát a földön el­játssza és szép­sé­gét az emberekkel megismertesse.

Az ő formája a leg­szebb, a leg­csá­bítóbb, a legelragadóbb és a legelbűvölőbb min­den ember szá­má­ra. Krisna Bradzsföldön, a mathurái jádava nemzetség királyi csa­lád­jában, a bebörtönzött Vaszudéva és Dévakí gyermekeként jött vi­lág­ra. A trónbitorló Kansza ugyanis azt a jóslatot kapta, hogy hú­gának, Dévakínak egyik fia fogja megölni; erre Kansza bör­tönbe vet­tette a házaspárt, és első hat gyermeküket nyomban születésük után elpusztította.

Menandrosz uralna alatt lolytatódott a tisebb görög feje delmek uralma Ganilhárában.

A hetediket, Balarámát és a nyolcadi­kat azon­ban kicserélték két halvaszületett csecsemőre. Mivel a nyol­­­cadik kü­lö­nösen sötétbőrű volt, a Krisna vagyis Kékesfekete nevet kapta. Va­szudéva aztán két, életben maradott fiát Nandának, a pásztorok vezérének, és feleségének, Jasódának a gondjaira bízta a Mathurá melletti gulyástanyán, Gókulában.

Élete

Nanda egy idő múl­tán népével a kissé távolabbi Vrindávan ligeteibe költözött, s a gyer­­mekeket a töb­­­bi pásztor között nevelte. Ezért nevezik Krisnát Góvindának vagy Gópálának, Tehénpásztornak is. Lassan kitudódott, hogy Krisna, megint más néven Hari, nem ebből a pász­tori világból való, s ezért és ravaszsága miatt a pász­tor­lányok, a gópik Nágarának, Városinak is szólították.

Bradzsföldi cso­dás tetteiről legendák szólnak. Az egyik történet szerint ő beszél­te le a környék pásztorait arról, hogy áldozatot mutassanak be az istenek királyának. Indra, aki a viharok felett is úr, büntetésül özönvizet akart zúdítani a vidékre. Napokon át esett az eső. Ekkor Kris­na ernyőül felemelte a Góvardhana azaz Tehénnövelő hegyet; a pásztornép állatostul alája sereglett és megmenekült.

Beszélik, hogy azóta Indra viharisten messze elkerüli Bradzsföldet, s az esős év­szakban sokkal kevesebb eső esik errefelé, mint a környező vidéke­ken.

man malmok találkozó

Krisnát ezért Hegyettartónak is hívják. Ez a szerzetes egy kicsi szobrot adott a leánykának: a földöntúli szépsé­gű alakot Nágarának, méghozzá hegyettartó Nágarának nevezte. Mí­rát ennek szépsége egész életére megigézte. Állandóan ezt a szép és ékes Krisnát kívánja utazás kultúra. Lelkében ő már mindörökre olyan, mint amilyennek először látta. Minden templomból, minden rajzról ugyanez a Krisna néz vissza rá.

keres egy farmer férfi

Elragadó rajta az összes ékszer, az összes ruhadarab, mert minden egyes részlet Krisna örök istensé­gére utal. Általuk válik a Tehénpásztor a lelkek elcsábítójává.

Csodá­latos a reggelente homlokára festett vöröses jel, a tilaka, akárcsak a szíve fölött büszkén viselt, hódító erdei virágfüzér, a pávatollakból készült korona és a pásztorlányokat magához vonzó fuvola.