Frankfurter rundschau mutatják ismerősök


Uj Kelet, Hegye si Eliezer, dr. Árje Káddár, Princz Joli, dr. A fiatal jegyespár esküvője junius ban lesz. Tudósitónk további in­­formációja szerint a new yorki Bné Cion keretében működő du­­nántuli csoport nagysikerű müso­­ros délutánt rendezett a ros há­­ájini gyermekotthon javára.

Egykori ukraj­­nai és láger-bajtársai is nagy sze­­retettel fogadták. A vendé gek szerencsekivánatokkal hal. Torna, schoff Báruchot, a szlovákiai cio­­nista mozgalom veterán személyi, ségét. Deutsch Ferenc, Monosto. Heller Imre és Goren Tamás működött közre. Scher Mose szer­­késztette az élőujságot.

ismerős polin

Kiváló sportember is frankfurter rundschau mutatják ismerősök, évtizedeken át vezetőségi tag­­ja az ATE-nak. Amikor tavaly megkapta aranydiplomáját, a bu­­dapesti orvostudományi egyetem­­tői, az Uj Kelet is hirt adott ró­­la. Halálhíre izráeli barátai köré­­ben is őszinte részvétet keltett. Az elhunyt ara di származású volt. A rechovoti magyar jisuv tagjai őszinte együtt­­érzéssel osztoztak a család gyászá­­ban.

Ez­­zel szemben a megbélyegzett Ká­­innal már sűrűbben, de akkor is csak, mint családi név. Közked­­veltségnek, ennek ellenére, ez a név sem örvend. Átvészelt még két név, apa és fia, ha csupán mint fogalom is.

helyszín megfelel depeche

Metusálech, amely a hosszú kort jelképezi, továbbá a fia, Le­­mech, amely névvel a jiddisben az ügyetlent szoktuk megbélye­­? Az elsővel is inkább a világ népei élnek.

A Guldenburgok öröksége című NSZK-s sorozatot eredetileg és között vetítették, hazánkban is nagy sikert aratott, a 'es évek elején az Magyar Televízió vetítette először, később más csatornák is ismételték, utoljára a Story4 csatornán láthatták a rajongók a részeket. A sörgyár fifikás üzletasszonyát, Margot Balbecket Ruth Maria Kubitschek alakította, aki pont tegnap ünnepelhette meg

A Noách, Noé név azonban megmaradt, ha nem is sikerült magának nagyobb tömeget meg­­hódítani. Érdekes lesz itt megemliteni, hogy az írás csupán két női ne- 1׳et örökít meg ezekből az idők­­aal, Lemech két feleségét, Adát :s Cilát.

oldal találkozó 28 éves

Talán azért, mert ez! Hogy a nai Adák és Cilák tőlük örököl­­ék-e nevüket, nem tudnám meg­­mondani. A Noé fiainak nevei Sém, -hám és Jáfet is, csak mint lépfajok nevei maradtak meg. Egyébként Svájc területé­­nek 28 százaléka mezőgazda­­sági művelésre alkalmas, 21!

keresés nő loudun 86200

A többi terii­­letet városok, csodaszép ta­­vak és mégszebb hegyek bo- j ritják. S mé­­gis tavaly négyzetmé­­térrel nagyobbodott ennek a kis európai országnak a terű­­lete. Legalábbis ez derül ki a legfrissebb svájci hivatalos kiadványból.

 • Délmagyarország,
 • Zakelijk workshop flört
 • Társkereső heidenheim
 • Európai nő keresés
 • Havi költség egyetlen háztartási

Felmerül a kér­­dés azonban, hogy melyik szomszédjának a terhére tér­­jeszkedett Svájc, avagy, me­­lyik szomszéd területéből ka­­nyaritott le néhány dunáni­­nyit. A svájci frankfurter rundschau mutatják ismerősök statisz­­tikai adataiból azonban kidé­­rül, hogy az négyzetmé­­ternyi eltérés a gyakorlatban csak a papíron szerepelt.

Halpert Márta, a Jediot Chádásot cimü tel avivi napilap munkatár­­sa szerdán házasságot kötött Ho­­ward Rabinowitzal. Svájcban, a St. A roko­­nők és ismerősök jókívánságok­­kai halmozták el az örömszűlöket és a nagyszülőket.

Doku360 - Alföldi: "Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve"

Beveze­­tőt dr. Schönfeld Miklós mon­­dott. Kovács Aladár, a klub elnöke mondott megnyitót. Mi nem űz­­zük a vadászatot. De amíg Lót és családja telje­­sen kiveszett a nevek sorából, az egyik bűnben fogamzott fia, Ben-Ami, mostanában kezd di­­vatba jönni. Feltűnő, hogy a Korách név ha csupán csak mint családi' név is, megmaradt napjainkig, ho­­lőtt mint az első lázadók, nem hagytak valami kellemes emlé­­két maguk után.

Igaz ugyan, hogy akadt közöttük zsoltárköltő is. Egyetlen nő mannheim az ellen, kezőjét érdemelte volna. Ez a­­latt a fedőnév alatt nem más, mint Mirjám, Mózes testvére rej­­tőzik. Azért hívták igy, mert igen jól tudott a siró gyerekek­­el bánni, csititgatni, frankfurter rundschau mutatják ismerősök, hogy az egyiptomiak fel ne fedezzék.

Csak Haifa városa ál­­litott Puának emléket, utcát nevezvén el róla.

A Mose IV. Pedig a viselő­­je fejedelemségig vitte. Ezenki­­vül csupán a Gámliél tartotta magát sokáig. Áron fiai közül egyedül az El­­ázár biztosított magának halha­­tatlanságot, bár az utóbbi idő­­ben kezd ritkulni. Hogy a Ná­­dáv és Ávihu név kiveszett, ért­­hető, de az Itámár már érthe­­tétlen, a hangzása is szép. A kémek nevei közül a Jigál, Gádi kezd most erősen elterjed­­ni. Kálévvel szemben mi, áske­­názok, bizonyultunk hálátlanok­­nak, a szefárdok megtartották, az Ámiéllel együtt.

A Micháél is járja, ha nem is olyan szapo­­ra. A Jebósuá névvel is találko­­zunk mindenütt. A birák közül a Devora volt kedvenc név és részben még ma is.

De Bárák­­ról, a hős hadvezérről, bizony megfeledkeztünk. Felkapták mos­­tanában a Jáélt is, a goiában nem hallottunk róla. Közkedvelt lett mostanában a Gideon név is. Mostohán bántunk és bá­­nunk Jiftách-chal, ezzel a derék és vitéz harcossal.

Simson, ha elő is fordul, nem olyan mér­­tékben, ahogy ez a hős megér­­demelné. Smuélből már bőveb­­ben van. A királyok közül a Dávid és Salamon név voltak általáno­­sak. A próféták sorából Jesájá, Jirmijá és Jechezkél vezetnek. Sok az Elijáhu is.

Ámosz csak most tünedezik fel. Náchum is előfordul. Ovádját különösen a temániták favorizálják. Remélem, az eddigiekből is bő választékot nyújtottam az ér­­deklődöknek. Csodás muzikál! Káprázatos muzikál! Nincs család, ahol az Ávrahám, Jic­­chák, Jáákov képviselve ne vol­­na. Az ősanyák azonképpen.

keresés menage munkák kezelése

A keleti törzsek azonban megke­­gyelmeztek nekik, közöttük a Bil­­há, Zilpá is hallható. Eitűnt a Hágár is. Kár érte.

Kisalföld, Nkrumah, a Ghanai Köztársaság elnöke és kormányfője hétfőn Moszkvában közös közle­ményt írtak alá.

Ha Szárá ilyen mostohán bánt vele, leg­­alább az utókor szolgáltatott volna egy kis elégtételt számá­­ra, hogy a nevét megtartsa. Kedvelt név volt persze a Mose és Áháron is. Az uj ge­­neráció a Moset még elfogadja, de az Áront már úgyszólván száműzte. A Mose fiainak ne­­vei, Gersom és Eliezer sűrűn voltak használatban valaha, ma már kevésbé. Közkedvelt a Mirjám név. Szeretik a Cipóra Cipi nevet is, különösen a szábrek.

A törzsatyák utódainak nevei közül, amelyeket Mózes II. Ezek közül is a Chevron, amint keresztnév társkereső oldalra megjegyeztem, csak mint város­­név szerepel, Saul, Jooheved, Elkáná már csak itt-ott hallha­­tó, Uziél, Eliseva meg csak it virult ki újra.

De nem azon múlik, vezető ember-e az illető, vagy egyszerű polgár, ur vagy szolga, szeren­­cse dolga, kinek marad meg a neve örök időkre és kinek sikkad el. A damaszkuszi Eliezer, Áb­­rahám szolgája, bezzeg átmen­­tette a nevét a mai napig is.

Hogy ezentúl mi lesz vele, az már bizony kétséges. Egy idő óta apadni kezd viselőinek szá­­ma. Jó ideig a Jismáél név, a Há­­gár fiáé, is tartotta magát, az utóbbi időben úgyszólván tel­­jesen kiveszett.

 • Uj Kelet, február ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
 • Jegyzetek A filozófusok – az ismerõs panasz szerint – a Holdon élnek, de még arról sincs sok fo-galmuk.
 • Kisalföld, július (6. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
 • Allah know
 • Egyetlen táncoktatás bottrop
 • Legjobb előjáték alkalmazások androidon
 • Ingyenes társkereső luxemburg 100
 • Délmagyarország, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Köturáról, Ábrahám harma­­dik feleségéről még hirmag se maradt, az utódai közül egy névvel találkozunk ritkán: Chá. Nagy elterjedésnek örvendtek a Jákov fiainak nevei. Persze ezek között is volt, olyan, amely az idők során kikopott: a Gád. A Dán is most éledt fel újra, viszont mások tűnőfélben van­­nak. Erősen hanyatlik a Röuvén is, még inkább a Zövulun. Egy kedves ismerősöm a múlt­­koriban azzal a kéréssel fordult hozzám, ajánljak szép, modern nevet a születendő gyermeké­­nek, -fiúnak, vagy talán leány­­nak.

A modern szó a levélben alá volt huzva. Valaha a gálutban nem vol­­tak ilyen problémáink. Rende­­sen az elhalt szülők, nagyszülők vagy a család más elhalt tagjai után kapták az újszülöttek nevű­­két.

Most más szokás járja. A jámbor nagyszülők, sőt szülők nevét sutba dobják, mert nem elég modem. Ez a sorsa a bib­­liai neveknek is.

Más népeknek könnyű volt a dolguk ezen a téren is. A gye­­rek örökölte az apja, anyja nevét még életükben. A többi gyerek sem okozott gondot.

Előszedték a kalendáriumot és annak a szentnek a nevét választották, amelyik éppen azon a napon -ki­­nálta magát. Egyébként a kele­­ti zsidó törzseknél is gyakran kapja a gyerek a szülők nevét. Nem igy azonban nálunk, ás­­kenázoknál. Tudtommal, már kelten is ki­­használták a nevekben való nagy keresletet, könyvbe foglal­­ták a Bibliában és egyebütt elő­­forduló neveket. A magyarul beszélő izráeli polgárokhoz a­­zonban még nem jutottak el ezek a könyvek.

Dicséri a sajtó és a közönség! Hilsberg 1 I Szombat, febr.