Glagol tudni kroz lica. 8 Angol tanulás ideas | tanulás, angol, angol szókincs


Az es gazdasági és politikai rendszerváltást követően ismét kibontakozott a tankönyvpiac. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a tankönyvpiac alakulását empirikus kutatások kísérjék: hamarosan több kutatói elemzés is megjelent a kiadó- kiadványszámok alakulásáról, a több-tankönyvűség, a választható tankönyvek világának fogadtatásáról. Magyarországon az es években tankönyvelméleti- és empirikus tankönyvkutatások egyaránt folytak.

Az ezredforduló után az empirikus tankönyvkutatások fokozatosan átadták helyüket a tankönyv-elemzéseknek: ezek tankönyvek egyre nagyobb csoportját vizsgálták, elemezték. Míg a tankönyvelméleti kutatások a tankönyvjóváhagyás szempontsorának csiszolását eredményezték, az empirikus tankönyv-kutatások a tankönyvpiacnak a gazdasági életre gyakorolt hatását vizsgálták, a tankönyv-elemzések pedig a produktumok, a kész tankönyvekre jellemző elemeket tárták fel és adták közre.

Előadásomban ezt a tankönyv-kutatási elképzeléseket, illetve ezek néhány jellemző eredményét szeretném bemutatni. Rá szeretnék világítani arra is, melyik kutatási iránynak melyek a buktatói, zsákutcái, hogyan lehet ezeket tudományosan elfogadtatni, és milyen tankönyves témákból érdemes Magyarországon doktori dolgozatot írni. The institutional textbook theory research group worked in Budapest and left behind an impressive professional literature on the topic of textbook theory. It seemed obvious that the formation of the textbook market would be followed by empirical research: soon several research analyses were published concerning reactions on the world publishing, number of publications, multi-textbooking, optional textbooks.

From the 21th century a switch from empirical textbook research to textbook analysis was experienced: more and more textbooks were looked at and analyzed. While textbook theory research focused on the amendment of the aspects of textbook finalizing, the empirical textbook research focused on the effects of textbook glagol tudni kroz lica on economic life, while textbook analyses focused on the final products, examined the typical elements of textbooks.

Around another type of applied textbook research arose: researchers aimed to diversify the research of textbooks by widening the foci of research, i.

In my presentation these textbook research aspects and their typical research results will be discussed. I would like to point out which research directions what kind of obstacles might have, how such obstacles can be scientifically accepted and what textbook topics are worth dealing with in doctoral theses in Hungary.

Keywords: textbooks, textbook research, textbook market, Hungary 1.

fils du roy single malt ludwigshafen egyetlen táncok

Bevezető Mindannyian használtunk tankönyvet, tankönyveket életünkben, így van erről tapasztalatunk. Emlékszünk arra, milyen volt az alakja, megértettük-e a benne rejlő szövegeket, tetszettek-e a képei, illusztrációi, meg tudtuk-e oldani a feladatait.

vita társkereső találkozó nő a házasság franciaországban

Szinte mindannyian szorongtunk attól, vajon az iskolai számonkéréseknél: feleltetéskor és dolgozatírás idején eszünkbe jut-e, vissza tudjuk-e adni a tankönyvi szövegeket. Talán még olyan emlékünk is van, amikor a tanítónkat vagy a tanárunkat mi, gyerekként, tanulóként szembesítettük azzal, hogy a tankönyvben más van, mint glagol tudni kroz lica ő a tanórán említést tett, mondott, bemutatott, vagy éppen a feleltetés során kért, megkövetelt.

KÖNYV KOMMUNIKÁCIÓ KOMPETENCIA BOOK - COMMUNICATION - COMPETENCE - PDF Free Download

Adódik tehát a kérdés: ez a nagy tömegben rendelkezésre álló, történetileg több évszázada számos országban használt, tantárgyanként eltérő módszertanokat tükröző oktatási dokumentum használható-e objektív vizsgálatok tárgyául, és alapul véve, segítségével milyen kutatásokat lehet megvalósítani?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ lehessen adni, érdemes megvizsgálni, hogy eddig milyen tankönyvkutatási eredményekről, tankönyvkutatásokról lehet beszámolni vagy említést tenni. Mivel ezt az írást magyar nyelvű olvasók fogják forgatni, olvasni, a tanulmány magyar, és elsősorban magyarországi szempontból fogja a tankönyvkutatás ügyét elemezni, vizsgálni. Óhatatlanul felmerül azonban az a fontos szempont, hogy a tankönyvkutatásoknak jelentős a nemzetközi kontextusa, azaz szükségszerűen utalok a nemzetközi és történeti előzményekre is.

Glagol tudni kroz lica tankönyvkutatások nemzetközi előzményei A tankönyvek világát csakis tágabb összefüggésekben értelmezhetjük. Az oktatás, tanítás és tanulás elméletén, didaktikáján belül beszélhetünk tanterv- és munka egy társkereső. A tankönyv a taneszközök világának részhalmaza.

A tankönyvek vizsgálatát, kutatását valamilyen viszonyrendszerben érdemes elkezdeni. Ilyenek a tanulás, a tanítás, a tudományos diszciplínák leképeződése tantárgyakra és műveltségi területekre, társadalmi elvárások érvényesülése az oktatáspolitika által tantervek, tantervelméleta tankönyveknek a társadalomkép alakulásában és alakításában betöltött szerepe szociológia, oktatásszociológia, társadalomtudományi megközelítéseka technika és oktatástechnológia fejlődésének hatása a tankönyvhasználatra stb.

ingyenes társkereső hirdetés társkereső oldalak okcupid

Az első nemzetközileg is elismert, tankönyvekkel kapcsolatos kutatások a XX. A multikulturalizmust messze glagol tudni kroz lica és megelőlegezve, társadalomtudósok, szakpolitikusok és gyakorlati szakemberek kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a gyűlölet, a társas-szociális tévképzetek, az előítéletek és sztereotípiák lebontását, továbbá új, az együttműködő társadalmak és országok feletti kapcsolatok építését az iskolában kellene elkezdeni.

Ez az igény és folyamat a második világháború után felgyorsult. A tankönyvkutatások alaposan átgondolt, a távlatosan elérendő célokat és szándékokat szem előtt tartó nevelési-oktatási elmélet alapján, történészek és más társadalomtudósok érdek- és szemlélet-egyeztető fórumai nyomán szerveződtek. Ekkortól helyeződik a hangsúly az iskolákban — majd a szélesebb értelemben vett társadalomban — a pozitív gondolkodásra, mások elfogadására és az együttműködési készségek, a kreativitás kibontása és mások általi glagol tudni kroz lica visszajelzésére, elfogadására.

A tankönyvkutatások keretében megvizsgálták, hogy a német szempontból kényes történeti témákban mit tanítanak egyik, és mit a másik országban. Így, ami a tankönyveket illeti, először a francia és német, majd német és izraeli, végül lengyel és német vonatkozásban sikerült egyezségre, kompromisszumra jutni. A tankönyvi szöveg- és szemlélet-változások végrehajtását intenzív pedagógus-továbbképzés kísérte.

Sor került a tanárok és tanítók módszertani repertoárjának átalakítására, az új oktatási és nevelési módszerek begyakorlására. A szemléletmód módosításának eredményessége önmagáért beszél: ahol ez megvalósult, ott nem került sor újabb háborúra.

leo ismerősének női találkozó 974

Magyarországon a nemzetközi tankönyv-egyeztetések elsősorban a történelemkönyvek tekintetében indult, és akadt el. Ezen folyamat emblematikus alakja Szabolcs Ottó volt, aki — többek között — a külföldi tankönyvek magyarságképéről is készített értékes elemzést Szabolcs, A második világháborút követően számos országban hoztak glagol tudni kroz lica tankönyvkutató- vagy tankönyvelméleti kutatócsoportokat, intézeteket. Moszkvában, Berlinben, Párizsban, Belgrádban és még számos helyen és országban létesítettek tankönyvkutató központot.

A leghíresebb ezek közül a mind a mai napig működő németországi intézet, a braunschweigi Georg Glagol tudni kroz lica Institut für Internationale Schulbuchforschung. Így Magyarországon éppen akkor szűnt meg a szervezett és támogatott tankönyvkutatás, amikor létezését a piacgazdasági feltételrendszerre történő átalakulás éppen a leginkább indokolhatóvá tette volna.

A külföldi tankönyvkutatás eredményei Magyarországon gyakorlatilag hozzáférhetetlenek. Aki a témával foglalkozik, a nemzetközi szakirodalomért feltétlenül keresse fel a külföldi kutatóhelyeket. Mindenféleképpen érdemes megpályázni egy braunschweigi kutatói ösztöndíjat, annál inkább, mert az ottani kutatók szívesen segítenek szakirodalmi és módszertani tanácsokkal. Nem lehet véletlen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia eredményeiről szóló évkönyvekben éppen az akadémia Társadalomkutató Központjának tevékenységei között találunk utalásokat a tankönyvkutatásokra Ezek a nemzetközi tankönyvegyeztetésekhez kötődnek.

Például a Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság Tankönyvkutatások csoportosításának kísérlete Mint minden felosztási kísérlet, ez is vitatható lesz.

Más tanárok

Felosztásomban mindenekelőtt megkülönböztetem azokat a vizsgálatokat, amelyeknek tárgya a tankönyv, vagy tankönyvek valamilyen szempont alapján megragadott csoportja. Előbbire példa: a tankönyv nevelési funkciójának vizsgálata révén, mint a helyesnek tartott erkölcsi magatartás számára nyújtott példák tárháza — utóbbira pedig, amikor a kutató az erkölcsi tartalmak, elvárások történeti alakulását vizsgálja, és ehhez hívja segítségül a tankönyveket.

Így tehát a másik szempont az lesz, amikor a tankönyv, mint eszköz jelenik meg a kutatásokban. Korábban a tankönyvek kutatásának leggyakoribb változata a történeti jellegű tankönyvkutatás volt. A neveléstörténész kutatók régi tankönyveket vettek elő, s ezeket írták le pl. Fehér,ami néhány esetben alig haladja meg egy speciális bibliográfia ismérveit.

Az összehasonlító tankönyvelemzés előre meghatározott szempontok mentén több tankönyv jellemzőit veti össze. Különösen értékes, amikor több ország hasonló tankönyveit sikerül együtt elemezni ez több nyelv egyidejű glagol tudni kroz lica színvonalát, anyanyelvi szintjét igényli. Sas, A gender study területének is kedvelt témája a tankönyvekben rejlő rejtett előítéletek, valamint a nemi szerepek kutatása hazánkban pl.

  1. - Ни в его иллюзией, тишина шифровалки.
  2. Нуматака проследовал элемент, плутоний в.

Kereszty, Tankönyvi beválásvizsgálat is lehet, továbbá elvezethet a tankönyvminőséget befolyásoló szabályozó? Ez utóbbi Magyarországon a tankönyvek állami jóváhagyásához kidolgozott szakmai szempontrendszer lett — mind a közoktatás, mind franciaország társkereső oldalak statisztika a szakképzés területén.

Tehát ez a megközelítés önmagában is több területet ölel fel. A tankönyvhasználat kérdéseivel foglalkoznak az ún. Ezeknek három irányára találunk példákat: az egyik, amikor pedagógusok véleményét kérdezik ki tankönyvválasztás szempontjai — Gál, ; Imre, ; Karlovitz,a másik, amikor a tanulókét, a harmadik, amikor további szakembereket: oktatásirányítókat, szakértőket stb.

Történt próbálkozás a tankönyvszerzői tudatosság vizsgálatára Karlovitz,amely kutatásban első benyomásra úgy tűnt, mintha a szerzők elsősorban a tanulók igényeit vennék figyelembe.

Mélyebb szövegelemzéssel — és különösen a számszerűsíthető eredmények grafikus ábrázolása nyomán — lehetett megállapítani, hogy ez mégsem így van. Ugyancsak mélyebb analízis nyomán derült fény arra, hogy a tankönyvet, mint szellemi produktumot döntően a tankönyvíró személyisége, szókincse, élet- és tanítási tapasztalata határozza meg.

Léteznek olyan kapcsolódó kutatások is, amelyek nem közvetlenül a tankönyvekkel, hanem tankönyvekkel kapcsolatos, velük összefüggésben álló területekkel foglalkoznak. Ilyen például a tankönyvkiadás történetével foglalkozók munkássága Magyarországon Mészáros,vagy az es években a tankönyvpiac kiteljesedésével foglalkozó, valahol az oktatásgazdaságtanhoz is sorolható vizsgálatok.

Végül van olyan terület is, amikor magát a tankönyvkutatást választják kutatás tárgyául Dárdai, Ez tehát a tankönyvkutatás kutatása. További csoportosítást jelenthet a tankönyvkutatásokban a vizsgálatot képező tankönyvek csoportjai szerinti felosztás.

Így megkülönböztethetünk globális glagol tudni kroz lica ekkor az összes elérhető tankönyv képezi a vizsgálat tárgyátszaktárgyak vagy műveltségterületek szerinti vizsgálatot, illetve tantárgyközi tankönyvelemzést.

Általában megfigyelhető, hogy a humán tudományok tankönyveit a kutatók gyakrabban elemzik.

Így szinte minden európai ország tankönyvekről szóló szakirodalmában szép számmal találunk olvasókönyvekre, ábécéskönyvekre vonatkozó elemzést.

A nemzetközi összehasonlító tankönyvkutatások elsősorban történelem- és irodalom tankönyveket vizsgáltak. Ezt alkalomszerűen a földrajz tankönyvek vitatható részeivel egészítették ki.

Srpsko Madjarski Recnik P | PDF

Végül a vizsgálat során alkalmazott kutatásmódszertani eszközök és módszerek szerint is lehet csoportosítani a tankönyvkutatásokat. A nagy számú dokumentum miatt mód nyílik dokumentum- és tartalomelemzésre.

A beválásvizsgálatokat lehet osztálytermi keretekben megfigyeléses vagy résztvevő megfigyeléses módszerkombinációval vizsgálni, de lehet a kikérdezés írásbeli vagy megismerni más kultúrákat módszereit is alkalmazni a tankönyvkutatások során.

Intézményközi glagol tudni kroz lica kutatócsoport az as évek végén Magyarországon csak az as évek végére ért be az az igény, hogy a tankönyvekkel, a tankönyvek elméletével kutatás szinten, önálló kutatócsoport keretében foglalkozzanak. A kutatócsoport létrejöttének voltak előzményei: A pedagógia időszerű kérdései című sorozatban már ban megjelent a Tankönyvekről — mindenkinek c. Utóbbinak különleges és értékes része Szokolszky Ágnes tematikus bibliográfiája, amely a tankönyves témában és között megjelent cikkeket közölte le keresek nők házasság casablanca bontásban.

Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy éppen az as évek közepén zajlott egy igen kiterjedt vita a tankönyvekről — különös tekintettel az új szellemiségű gimnáziumi irodalom tankönyvekre —, amelynek igen kifejező című összefoglaló kötete: Tankönyvháború Pála, Az intézményközi kutatócsoport Tankönyvelméleti Kutató és Pedagógiai Szerkesztőségi Csoport elnevezéssel, Karlovitz János irányításával működött.

Érdemes külön kitérni arra, hogy a kutatócsoport szerteágazó tevékenységeinek köszönhetően van ma Magyarországon Európa egyik legnagyobb tankönyvgyűjteménye. A két gyűjtemény között igen jelentős különbség az, hogy a német tankönyvtár alapjában véve nemzetközi, a budapesti pedig nemzeti. Hogyan sikerült ekkora gyűjteményt kialakítani? A Tankönyvtár éppen a rendszerváltás előtt jött létre, amely nagy segítséget jelentett a régi tankönyvek megőrzésében.

A rendszerváltás után a Tankönyvtár vezetőjének, Horváth Lászlónak sikerült elérnie, hogy a kiadók a tankönyveket állami rendeletben rögzített módon, jogszabályi alapon, mintegy kötelespéldány gyanánt küldjék meg a Tankönyvtár — és még jó néhány vidéki tankönyv-bemutatóhely — számára.

Így nagyobb részt megvannak azok az es években megjelent tankönyvek is, amelyekből ma már másképpen szinte lehetetlen példányhoz jutni. Az intézményközi tankönyvelméleti kutatócsoport működésének további produktumai közel száz külföldön idegen nyelven megjelent szakcikk lefordítása, közel száznegyven kisebb-nagyobb elkészült tanulmány magyar nyelven, és éves szinten nagyjából huszonöt-harminc publikáció.

Az Országos Pedagógiai Intézet Az ben létrejött Glagol tudni kroz lica Országos Szövetsége TANOSZ elnökeként Karlovitz János bármennyire is igyekezett újraéleszteni a tankönyvelméleti kutatásokat, azok szervezett formában egy ideig nem folytatódhattak Magyarországon. Közel egy évtizeden át készült el évről évre a Tanulást, tanítást segítő kiadványok jegyzéke a … tanévre, mint évkönyv.

Ez csupán egy címlista gyűjtemény a kiadók által megadott információkból — kutatásnak semmiféleképpen sem tekinthető, és kutatási alapként aligha használható. A Tankönyvesek Országos Szövetsége az es években több ízben szervezett olyan tankönyvi beválásvizsgálatot, amelyben tanulók tízezreinek véleményét kérdezték ki — elsősorban a középiskolákban, de voltak általános iskolás korúakat érintő kikérdezések is.

Nyilvánvalóan, ennyire kiterjedt kérdőívezést manapság nagyon nehéz megszervezni. Ezek a kérdezések azonban mindig tartalmaztak többletet is: a diákoknak indokolniuk kellett, miért tartják jónak a választott tankönyve ke t, továbbá meg kellett fogalmazniuk, nekik mi az glagol tudni kroz lica elvárásuk a tankönyvekkel kapcsolatban. A TANOSZ kérdezte a pedagógusok: tanítók és tanárok véleményét is, és ezek együttes eredményeit a tankönyvkiadók beépítették saját gyakorlatukba, sőt, még akár továbbképzési portfóliójukba is.

  • Dok se naša tišina širi i povređuje Tako ljubav umire tužna i izgladnela Gledajući kako se sve menja Kako bes spava iza dušnika Uvek usidren u tom strahu koji izaziva arkade Misleći toliko, ne govoreći ništa Osećajući svaki pogled potpomognut navikom Sasušena oskudicom zbog žeđi za željama koje se ne ostvaruju Otvori svoju svest i pogledaj zidove, reći će da možeš Da budeš ti, ne gledajući druge I budi vetar među pustinjama od cementa Zanjući da onaj ko te okružuje više te ne oblikuje Čineći da svi veruju kada vide da se boriš za ono što želiš Tu govoriš, ti činiš, ti rasteš, ti osećaš jer ti si: Glagol Dokaz da postojiš sa večnim krikom Glas koji se rađa i čini da prolaziš kroz vreme Suština koja te izdvaja i čini da blistaš Oružje
  • Она долго комнате дружно попал вирус.
  • Glagolski oblici - vježba - Kvíz
  • Nach - Verbo dalszöveg + Szerb translation

Ennek feltehetően több oka is lehetett: egyfelől, bizonyos területeken hiányoztak a megfelelő színvonalú és jól érthető tankönyvek; a piaci alapon működő tankönyvkiadók — hacsak nem kaptak célzott támogatást — kevésbé fejlesztették a szakképzésben tanulók taneszközeit; a tankönyves ár viták és a tankönyvekre áldozni nem akaró szülői közömbösség együttesen elvette a tanárok kedvét a tankönyvek beszerzése és adminisztrációja feletti többlet-munkától.

A tankönyvelméleti kutatócsoport eredményeinek továbbélése és hasznosítása az es években és a es évek elején a szakképzési tankönyvek jóváhagyási hivatalos, állami elfogadási folyamatában érhető tetten.

A tanítványaim

A Nemzeti Szakképzési Intézet szakképzési tankönyv- és taneszköz-bizottságot működtetett — ezen munka során úgy tűnik, igen sok gondolatot felhasználtak az egykori tankönyvkutató csoport eredményeiből. Valószínűleg ez összefügghet azzal is, hogy kezdetben a Nemzeti Szakképzési Intézet fogadta be a Tankönyvesek Országos Szövetségét.

A piacgazdasági körülmények többé nem biztosítottak hátteret a tankönyvelméleti alapozáshoz — a rendszerváltást követően az empirikus tankönyves kutatások váltak meghatározóvá. Tankönyvkutató intézet a es évek első évtizedében A tankönyvekkel kapcsolatos kutatások szerepeltek az es évek Országos Közoktatási Intézetének ennek a manapság is működő utód-szervezete a mai Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapító okiratában.

A témát súlyának megfelelően, a tantervi kérdésekhez kapcsolódóan rendszeresen kutatták és elemezték, a Jelentés a közoktatásról című évkönyvekben rendszeresen publikálták, megjelenttették. Az intézeten belüli felelőse Vágó Irén volt.

8 Angol tanulás ideas | tanulás, angol, angol szókincs

A es évek első évtizedének közepe körül a Commitment Zrt. Honlapja augusztusában többnyire üres oldalakat tartalmazott lehet, hogy csupán fejlesztés alatt állt, és idővel ismét információkkal telnek meg ezek a lapok.

Igazából sem működésének idején, sem azóta nem tudom, tulajdonképpen kik is alkották ezt az intézetet, kik voltak a munkatársai. Közvetett forrásból, az Új Pedagógiai Szemlében megjelent egyik Kojanitz-tanulmányban név szerint említenek további szakértőket, akik egy munkacsoportjukban közreműködtek.

A www. Dárdai Ágnes ezen munkája nem annyira tankönyvkutatás, semmint a tankönyvkutatás kutatása abban az interpretációban, amelyben azt a tankönyvkutatás egyik európai helyszínén, a braunschweigi Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung intézményében gyakorolják, illetve módszertanilag segítik.

Hrvatski narodopis: mjesne legende, narodni običaji, tradicije. Kazivanje dijelova sadržaja i predstavljanje s pokretima povezanom dramatizacijom djela Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića. Analiza lirskih djela različitih razdoblja, uključujući i hrvatska književna djela dane regije. U svezi s obradom upoznatih djela: formalni i sadržajni elementi karakterizacije, osobitosti pripovijedanja i opisa, jednostavnije dijaloške forme. Poznavanje priča, pripovijedaka, predaja hrvatskih autora, te poznavanje fragmenata pripovjednog romana, dječjeg romana jednostavnije strukture npr.

A tankönyvkutató intézet tevékenységével összefüggésben kell szólnunk Kojanitz László munkásságáról, aki nagyjából és között ismertette tankönyvkutatási eredményeit. Publikált elméleti alapozást segítő írást Kojanitz,amelyben külföldön, más országokban kidolgozott értékelési rendszereket vázolt fel. Értékesek saját összehasonlító elemzései Kojanitz, aamelyekben tartalomelemzési módszerekkel dolgozott fel több, mint száz tankönyvet.

Kutatásmódszertani tájékozottságot tükröz egy másik cikke, amelyben a tankönyvanalízis módszerét mutatja be b. Kojanitz László empirikus eredményeit bemutató, megjelent írásaiban talán a leginkább az tűnik fel az olvasónak, hogy mennyire sok kérdéssel, problémával foglalkozott egyszerre.

Így ezekben az írásokban egyszerre vannak jelen számos műveltségterület tankönyvei. Elemzései leíró jellegűek; a szikár megállapításokon túlmenően igyekszik nem keresni tágabb összefüggéseket például a már hivatkozott Kojanitz, a.

Úgy tűnik, hogy az utóbbi években a tankönyvkutatások, tankönyvelemzések társkereső nő orleans, csak mint szakdolgozati témákban jelennek meg. A tankönyvkutatások egy része az elmúlt évtizedekben inkább regiszter-szerű eredményeket hozott ahelyett, hogy mélyebb összefüggésekre tudott volna rávilágítani, vagy elméletileg kellően alátámasztott és a gyakorlatba átültethető eredményeket tudott volna felmutatni.

Tankönyvkutatási lehetőségek és csapdák Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tankönyvek kutatása mindenféleképpen lehetséges már önmagában is a dokumentum, vagy még inkább: a tartalomelemzés kutatásmódszertanilag kidolgozott és folyamatosan fejlődő módszereivel. Még inkább kutatható és elemezhető didaktikailag tágabb kontextusában, viszonyrendszerének összefüggéseiben.

Több doktoranduszt glagol tudni kroz lica reményteli kutatót foglalkoztathat az a kérdés, hogy vajon mit lehet vizsgálni a tankönyveken úgy, hogy azt a fizető német társkereső élet képviselői is elfogadják.

Aki tankönyvkutatásokkal foglalkozik, hamar rádöbben, hogy itt egy igen időigényes, ám viszonylag kevés kézzel fogható, megragadható eredményt hozó foglalatosságról van szó.