Ismerős goethe schiller


Előszó nélkül kell e kötetet az olvasónak átadnom.

A kiadóval szemben külön kikötöttem, hogy ne legyek bevezetés írására ismerős goethe schiller. Goethéről, mint versköltőről értekezést írni akkor sem éreztem magamban elég erőt, mikor e fordításra vállalkoztam.

Most, hogy három évi megfeszített munka után e kötetet sajtó alá adom s egyszersmind «fordítói pályám» végén állok, annál kevésbé vállalkozhatnám ily föladatra.

Ebben nagy igazságtalanságokról, rablókká kényszerült tisztességes emberek tragédiájáról van szó. A darabot egy távoli német tájon - Szászországban - sikerrel be is mutatják, de az otthonába - Württembergbe - igyekvő szerzőt a határon elfogják. Olyan fegyelmit kap, hogy egyenest a király elé kell járulnia. A király pedig szigorúan közli, hogy rendes polgári családból származó férfi, különösen ha ráadásul tisztjelölt, nem írhat színdarabot, különösen olyat, amelyben a hatalmasokat gonosznak ábrázolják. Schillernek tehát becsületszavát kell adnia, hogy amíg a hadsereg kötelékében áll, nem ír drámát.

E sorokkal tehát csak a kiadás összeállításáról, a darabok és sorozatok kiválasztásáról adok számot az olvasó és az íróvilágnak. Ezzel annyival inkább tartozom a nyilvánosságnak, minthogy «Goethe lyrai költeményei»-nek már harmincz év óta teljes és irodalmi színvonalon álló fordítása forog közkézen.

Az akadémia könyvkiadásában jelent meg, nem kisebb embertől, mint a nemrég elhúnyt Szász Károlytól. A két munka qualitását összemérni, mikor Szász K. Tehát csak a quantitásról mondok néhány szót.

Költészet a század végén 4. A dráma 4.

Azt hiszem, hogy több száz verssel vers-sorokat értve többet nyujtok itt, de vagy ezer oly sort fordítottam, amelyet Szász Károly mellőzött s viszont mellőztem olyanokat, melyek az akadémia kiadásában megvannak. De azért mindkét kiadás, ha a czímlap nem kérkedik is e czímmel, joggal mondható teljesnek.

  • Társkereső iroda fleury street fleury van montreal qc
  • Önök engem, egy virológust hívtak meg, hogy megtartsam a hagyományos ünnepi beszédet Friedrich Schiller születésnapján.
  • Mindenütt jóóó: Johann Christoph Friedrich SCHILLER - WEIMAR
  • App társkereső találkozás

Egyik sem közli Goethe összes verseit s ismerős goethe schiller sinylené talán a német szépirodalom sem, csak legfeljebb az irodalomtörténet, ha az olvasóközönség számára is válogatva közlenék az óriási lyrikus munkáit ; de a mi a német és a világirodalomban egyáltalán mint ismert és élő szépség vagy a költő egyéniségét és fejleményeit jellemző adat hagyományossá lett, a mennyiben a magyar közönségnek élvezhetővé és érthetővé lehet tenni, az e kiadásban, valamint az akadémiáéban bennfoglaltatik - s nem hiszem, hogy legyen nemzet, mely Goethe lyráját ily terjedelemben és a formahűség ily igyekezetével magáévá tette, mint a magyar.

De a válogatásban van különbség a két kiadás között, melyet igazolni kötelességem.

valódi szex társkereső oldalak flört met dames

Szász Károly a teljességet úgy vélte bipoláris találkozó helyén vagy megközelíteni, hogy Goethe lyrájának minden csoportja képviselve legyen - egy, szerintem igazolhatatlan kivétellel - midőn t.

Én viszont az egyes darabok értékét és érthetőségét tekintettem döntőnek s egész csoportokat mellőztem, a nélkül, hogy aesthetikai lelkiismeretem bántott volna. Így pl.

Őt tartják a legjelentősebb német drámaírónak, továbbá Goethe, Wieland és Herder mellett a weimari klasszikusok legfontosabb képviselőjének. Több színdarabja a német nyelvű színházak állandó repertoárjában szerepel, a balladái pedig a legkedveltebb német versek közé tartoznak.

Ilyenek: «Antiker Form sich nähernd. Csak a kötet lett volna vaskosabb - s tán nem is telt volna annyi tér a dalokra, társas dalokra és balladákra, melyeket teljesebben fordítottam, mint elődöm.

mondjuk holnap társkereső több mint 50 éve érett szex kapcsolat uk

Ezen párhuzam a Goethe három verskötetének csak elsejére vonatkozik. A második kötet nálam is, valamint Szász Károlynál a hátralevő három eredeti Goethe-könyv összes kimagasló műveit foglalja össze. Lényeges különbség az, hogy itt Goethe tizenöt sonettjét leli a közönség, mely amott teljesen hiányzik.

társkereső egyetlen nő usa ingyenes társkereső németország

Igazolásomul addig, míg a régi fordításon tüzetes kritikát gyakorolhatok, csak Szász K. Engem bizony nem. De anyagilag - és úgy hiszem, belértékre is - gazdagabb az én választékom a Rejtelmek czímű töredékkel Die Geheimnissemelyet a német közönség a mester legnevezetesebb és legtökéletesebb alkotásai közt magasztal és kedvel.

mikor volt meghan markle randevúzz harry manny egyetlen adózó keres

A Művészetről szóló csoport is gazdagabban van képviselve, valamint a Gott, Gemüth und Welt czímű bölcselkedői cyklus és végül a Nyugat- Keleti-Diván. Mindössze vagy vers-sort foglal magában a jelen kötet, - talán többet, mint a mi a német nagy közönségben is Goethe költeményeiből kelendő s úgy hiszem, busásan elég a magyar irodalom kedvelőinek, de még tanítóinak is arra, hogy a lantos Goethe teljes alakját minden árnyalatával fölismerhessék.

A ki nagyobb teljességet kíván, kinek érdeklődése az élvezet és érzés vágyán túlterjed: az nem olvasó többé, hanem buvár és tudós.

emberek tudják herne találkozik lány

Ilyen pedig fordítással, ha sokkal jobb és tökéletesebb volna is enyémnél, be nem érheti, hanem az eredetire van utalva. Én ez amúgy is nagyon merész vállalkozásommal csak aesthetikai, nem tudományos czélt akarok szolgálni s boldog leszek, ha ezen utolsó műfordítási kiadványomban a művelt magyar elme és az érző magyar szív némi élvezetet talál.

Budapest

egységes rudak berlin kreuzberg szeretik a reklámot