Új embereket, hogy megfeleljen limburg.


Tolna Megyei Népújság, ÉÊjen a marxîzmus-leninizmus! Tcleíotó Folytatás az 1. Mint mondotta, ez a gyár a könnyűipari üzemek sorában az elsők között, s igen ko­rán, már a hetvenes években végrehajtotta a világpiac ál­tal igényelt termékváltást.

Olyan terméke­ket állítanak elő, amelyeket az egész magyar ipartól igénylünk: korszerű, vala­mennyi piacon versenyképes cikkeket. Tudom, nem volt könnyű az átállás — másutt sem az —, gyakran a pihenő­napok feláldozását is meg­kívánta a kollektívától.

Tolna Megyei Népújság, 1986. április (36. évfolyam, 76-101. szám)

De kulcskérdés, hogy ebbe az irányba előre lépjünk. Mint ahogyan az is elengedhetet­len az előrehaladáshoz, hogy az emberek öntudatára, tár­sadalmi felelősségére és az egyéni érdekeltségre egyaránt építsünk.

NEMAZALÁNY x SOFI - ÜRES SZÍVEK (Official Music Video)

Ez volt az ban bevezetett új gazdaságirányí­tási rendszer, és sok, azóta tett. Ügy tűnik, önöknél sikerül a tár­sadalom, az üzemi kollektíva és az egyes ember érdekei közötti összhangot újra meg újra megteremteni. Erre kell törekedni mind szélesebb körben, a népgazdaság min­den területén. A párt főtitkára ezután az elhangzott felszólalások né­hány gondolatára reagált. Évről évre egyre többet és jobban kell dolgozni — ismé­telte meg az egyik hozzászóló szavait, hozzáfűzve : érvényes ez mindannyiunkra, az élet minden területén.

A'magasabb színvonalú munka minden­kor új embereket követelmény — mondotta. A munkaerőgondokkal kap­csolatos megjegyzésekre utal­va a munkásgárda utánpót­lását jövőnk egyik nagy kér­désének nevezte.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

Az egész társadalom ügye ez — hang­súlyozta — és nem intézhet­jük el csak azzal, hogy el­marasztaljuk a fiatalokat, mert érdeklődésük gyakran a könnyedebb életforma fe­lé fordul. Most csak egyet eim. Enél- kül pedig nagyon nehéz meg­birkózni az önálló élet kez­désének nehézségeivel. A háromműszakos mun­karenddel összefüggésben hangsúlyozta: a jövő útja a folyamatos termelés beveze­tése minden olyan munka­helyen, ahol a körülmények ezt lehetővé teszik.

Nem en­gedhetjük meg magunknak, hogy korszerű technológiát hozzunk létre, nagy értékű, termelékeny gépeket üzemel­tessünk, de csak felóben-har- madában használjuk ki azo­kat.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

Egyetértéssel reagált az adózás korszerűsítését, az igazságosabb adózási rend­szer megteremtését szorgal­mazó véleményre, hozzáfűz­ve, hogy napirenden van a jelenlegi rendszer felülvizs­gálata és a társadalmi szük­ségletekhez igazítása.

Ez a kérdés összefügg azzal a tö­rekvésünkkel — folytatta —. S ennék a kívánalom­nak tulajdonképpen a má­sik oldala az, hogy a társa­dalmi igazságosság szempont­jait is szem előtt tartsuk, vagyis akiknek magas a jö­vedelmük, azok nagyobb mértékben járuljanak hozzá közkiadásaink fedezéséhez.

A továbbiakban arról szólt, Kádár János, hogy napjaink­ban a közéletben — a sajtó­ban, a különböző társadalmi és szakmai fórumokon egy­aránt — sok szó esik a gond­jainkról.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

De éppen a valós helyzet- feltárás érdekében szükséges az is, hogy tudatában legyünk az eredményeinknek. Mert ha ezekről nem esik szó, ha elfeledkezünk róluk, akkor a munkánk, mindennapos küzdelmünk veszítheti értel­mét. Évtizedek óta beszélünk például — joggal — a lakáshelyzetről, mint a legfeszítőbb társadalmi kér­désről.

A technológia és az emberek fejlesztése kéz a kézben járnak

De eközben szerte az országban új otthonok száz­ezrei épültek fel. Ma Buda­pesten ezernél több az önálló lakások száma; ez nagyjából megfelel az itt élő családok számának.

Egy lakásra átlag 2,4—2,8 lakos jut. A megoszlás persze, az igényekkel nem teljesen ará­nyos, de az vitathatatlan, hogy mindez nagy változás bizonyítéka.

Nézzünk körül ma az országban: egy­re inkább ennek a fordított­ja igaz! Ilyenkor, a május elsejei ünnepen el-elnézege- tem a szüleik oldalán felvo­nuló gyerekeket.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

Az ő gond­talan vidámságukat látva csak arra gondolhatok: ha semmi másért, de értük ér­demes volt küzdeni. Élet- körülményeink változásában benne vannak a szocialista rendszer eredményei, értel­met, tartalmat adnak dolgozó népünk erőfeszítéseinek. Vívmányaink megbecsülé­sének fontosságáról szólva Kádár János emlékeztetett arra: a szocializmus kezdeti időszakában először az igé­nyeket, a vívmányokat, a jo­gokat hirdettük meg, és csak azután fogtunk hozzá az eh­hez szükséges anyagi felté­telek megteremtéséhez.

S ez a gyakorlat azóta is vissza­visszatér.

Bevezettük például az öt­napos munkahetet, és ma már sokan azt is értetlen­kedve fogadják, hogy meg­próbáljuk elkerülni a három- viagy négynapos munkaszü­neteket. Én azokkal értek egyet, akik látják ennek hogy megfeleljen limburg hátrányait, mert a három nap igen nagy kiesést jelent az ország egészének teljesít­ményét tekintve, és különö­sen káros, hogy ez gyakorla­tilag legalább további két­szer fél nap kiesést jelent. A teljesítmény-fedezet szükségessége elsődleges a bé­rezésben is. Ebben az üzem­ben is jelentősen növekedtek a keresetek, de úgy, hogy megteremtették ennek fel­tételeit a vállalati munká­ban.

Csak ezen az úton le­het járni. Hiszen előrejutni csak úgy tudunk, hogy megfeleljen limburg a sza­vakat tettek követik. A ma­gyar nép történelmi új embereket a szocializmus, ebben az or­szágban munkával, a szocia­lizmus erejével boldogulha­tunk.

A párt főtitkára vége­idtől arról szólt, íhogy felada.

Account Options

A külpolitikai kérdéseket érintve sefroo woman meeting a Szovjetunió, a Var­sói Szerződés legutóbbi bé- ke javaslatai igazságosak, mindkét fél érdekeinek meg.

A tömegpusztító fegyverektől mentes világ megteremtésére vonatkozó program, az egyenlő bizton­ság koncepciója, a kölcsönös ellenőrzés mellett megvaló­suló leszerelés indítványa, mind-mind egy békésebb vi­lág megteremtésére ad le­hetőséget. Bíztató válasz azonban a másik oldalról még nem érkezett: ellenke­zőleg, újabb feszültséget kel­tő lépésekről érkeznek hírek.

Pedig nincs más út az embe­riség előtt, mint a béke, s ezt fel kell ismernie min­denkinek, függetlenül attól, hogy milyen a világnézete.

  • Meet kérni vicces
  • A technológia és az emberek fejlesztése kéz a kézben járnak Interjú: Dr.
  • SziFire Kft. - Будапешт - Компании | Facebook
  • A technológia és az emberek fejlesztése kéz a kézben járnak | BOON
  • Tolna Megyei Népújság, április ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana
  • Az olyan emberek, mint pl.

Két társadalmi rendszer van, s ha élni alkarunk, akkor meg kell tanulnunk egymás mellett, békében élni. Bízom abban, hogy ezt minden ér­dekelt fél megérti, s a jó­zanság kerekedik felül — mondotta Kádár János, majd további sikereket kívánva búcsúzott el vendéglátóitól. Bányászsztrájk Belgiumban A belgiumi Limburg szén­medencéjének 20 ezer bányá­sza hétfőn folytatta egy he­te megkezdett sztrájkját és elhatározta: követelései ki­harcolásáig nem hagyja azt abba.

A sztrájkolok a kormány ama terve ellen tiltakoznak, hogy az állami költségvetés nagy új embereket ik csökkenté­sére veszteséges bányaüze­meket akar bezárni és a munkásokat elbocsátani. A sztrájkolókat felháborította, hogy Martens miniszterelnök válasz nélkül hagyta levelü­ket, amelyben küldötteik meghallgatását kérték. A sztrájkoló bányászok hétfőn haragjukban már pá­lyaudvarokat foglaltak el és főútvonalakat, csomópon­tokat torlaszoltak el.

Fokozza a belpolitikai fe­szültséget, hogy a pedagógu­sok és a közalkalmazottak, akiket szintén elbocsátás fe­nyeget költségvetési takaré­kosság miatt ugyancsak sztrájkot hirdettek. Az hogy megfeleljen limburg televízió hat héten ke­resztül szerda esténként ve­títi majd a sorozatot. HANOI A múlt héten a kambodzsai népi fegyveres erők a harcok során ellenforradalmárt tettek harcképtelenné — je­lentette az SPK kambodzsai hírügynökség.

új embereket, hogy megfeleljen limburg

A washingtoni kormány erről már hivatalosan értesítette is Űj-Zélandot. Mai kommentárunk Faluvégi Lajos, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke kedden Moszkvában tárgya­lást folytatott Nyikolaj Tali- zinnal, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának első elnök- helyettesével, az Állami Terv­bizottság elnökével.

A folya­Dr. Martin Bangemann, a Hogy megfeleljen hogy megfeleljen limburg Szövetségi Köztársa­ság Szövetségi gazdasági mi­nisztere, a Szabaddemokrata Párt elnöke — Veress Péter külkereskedelmi miniszter meghívására — kedden ha­zánkba érkezett. A kedd délutáni megbe­szélésen a két miniszter át­tekintette a magyar—NSZK gazdasági kapcsolatok alakú­kudarcok matos tervkoordináció kere­tében tárgyaltak a gazdasági kapcsolatok bővítéséről, a hosszú távú együttműködést szolgáló új formákról.

A megbeszélésen részt vett Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete is. A találkozó­nak azért is nagy a jelentő­sége, mert az NSZK hazánk legfontosabb tőkés hogy megfeleljen limburg partnere, a kétoldalú árucsere dinamikusan nö­vekszik, értéke tavaly már meghaladta az 5 milliárd márkát.

Az újáhb tűzszünetről könnyen elképzelhető, hogy is­mét csak rövid életű lesz. Az a felhívás ugyanis, amelyet ezúttal a Libanoni Erők nevű keresztény szervezet. Az előjelek mindenesetre nem sok derűlátás a adnak okot. A megnyugvásra, békés tárgyalásokra történő fel­szólítások az elmúlt napúkban sem voltak képesek elihall- gattatni a fegyverdörgést a bejrúti demarkációs vonal mentén, ahol újra le kellett zárni a főváros Ikét részéi összekötő átjárókat.

A feszült helyzetben, úgy tűnik, nem hozott sikert a muzulmán és a maronita egyház magas képviselőinek közvetítési kísérlete sem. Ezúttal nem ar­ról volt szó, hogy ne lett hogy megfeleljen limburg meg esetleg a szemben ál­ló felékben a jó szándék, hanem inkább arról, hogy a fej­lemények irányítása, az ellentétek tényleges csökkentése immár rég nem a vallási szféra szereplőin múlik.