Keresek gazdag ember, hogy beszélni. Mikor a gazdag ember halni készül


Mikor a gazdag ember halni készül Mikor a találkozik lánnyal gaspesie ember halni készül Mikor a gazdag ember halni készül Egyszer csak az a hír lep meg bennünket, hogy Lapussa Demeter úr súlyos beteg lett. Tulajdonképpen nem a betegség teszi híressé e tényt, mert hiszen minden hosszú életnek halál a vége, mint inkább az öregúr közbeszéddé vált furcsaságai, ki, úgy látszik, hogy most akar még csak sokat beszéltetni rigolyáiról, s haldokló ágyán kíván a közelállók bosszantására, a távolállóknak pedig különös mulattatására szolgálni.

Általános keresek gazdag ember a baja; amin bizony senki sem segíthet többé, s aminek valószínűleg keresek gazdag ember jótékony tüdőszélhűdés fog véget vetni. A világ minden orvosa zaklatva van miatta. Ez a szó pedig olyan szó, amitől egy doktorban minden csepp vér epévé válik.

Hát elmesélhetem, drágám. Ez is eléggé muris. De tényleg nem hallottad még? Félek, hogy most majd nem tudom elmesélni.

Sarlatán az úr, mert még azt sem tudja, mi betegségem van! Egy napon az jutott eszébe, hogy Sipos találkozzon egy férfival teljes válással írasson Margarinak. Más emberben nem bízott már, csak az ügyvédben. Azt a furcsa indítványt tette Margarinak, hogy jöjjön vissza Hídvárról; ötvenezer forintot fizet neki, ha elvállalja azt a hivatalt, miszerint minden megkészített gyógyszerből előbb ő vegyen be egy kanállal, hogy így annak hatását experimentálhassa elébb — in anima vili.

Sipos úrnak volt annyi esze, hogy ezt a levelet megírta ugyan, de keresek gazdag ember nem küldte, hanem megmutatta Lángainénak, ki azt fejcsóválva vette magához. Bizony különös ember az öregúr. Majd meg mindenféle arkánumokat hordatott rakásra; amit csak reklámokban olvasott, vagy pletykaképpen hallott: mindenről segítő labdacsokat, három nap alatt megifjító tinktúrákat; azokat sorba rakta maga elé az asztalra, de hozzájok nyúlni nem mert, kivéve azokat, amiket kívülről kellett a bőrére kenni.

Engedte magának igen sokba kerülni a gyógyítást. Valaki azt tanácsolta neki, hogy tiszta pezsgőben fürödjék; minden fürdője belekerült ezer forintba. Nem sokallta. Egyszer azt olvasta valami hírlapban, hogy Párizsban van egy szerecseny orvos, aki csodakúrákat visz véghez keresek gazdag ember embereken; jelesül kaucsukkal egészen új tüdőt tud az embernek csinálni.

Nem hagyott addig békét az ügyvivőjének, amíg az nem írt egy párizsi üzletbarátnak, hogy ezt a szerecseny doktort mindenáron ismerősök kelet- európában kell szerezni a nagyságos úr számára, kerüljön bár fele vagyonába, s ha őt szerencsésen kigyógyítja mostani bajából, ötszázezer forintot biztosít számára.

Nem lehetett vele megértetni, hogy ez az egész csodaműtő nem egyéb, mint hírlapi kacsa. Szerencséjére a fekete orvos akkorra megszökött Párizsból, kisülvén felőle, hogy kenyérgalacsinokat árul drága pénzért csodalabdacsok gyanánt. Rettenetes volt a beteg úr körül akármiféle minőségben megmaradni érző lénynek. Még János úr is csak a fejét dugta be az ajtón, úgy kérdezősködött hogy beszélni egészsége mintléte felől, Makszikát pedig éppen elzárták előle, nehogy a kis bolond megbántsa valamivel a nagytátit, s ez az egész családot kitagadja miatta; mert kitelik tőle.

dakar találkozó nő nő egyensúly keresése

Egyedül Lángainé volt, aki Demeter úr szeszélyeit rendületlenül ki bírta állani. Éjjel-nappal, soha el nem hagyá a beteg szobáját. Ott ült a pamlagon, és írt. Naplót vezetett.

Miről vezetett hogy beszélni Demeter úr betegsége felől; annak minden fázisait feljegyzé komolyan, figyelmesen, s midőn jöttek az orvosok, felolvasá előttük, mi történt, mit kívánt, miket mondott a beteg, hányféle változás történt rajta. Az orvosok komoly képet csináltak hozzá, s nem győzték eléggé bámulni a delnő türelmét, ki nem restelli egy hipochondriákus agónia minden képtelen tüneményét számba venni, s az orvosi tudományt dühbe hozni vele.

találkozó roma asszony cisco társkereső

Demeter úr mégsem volt megelégedve Lángainéval. Csak azért ápolja őt ilyen híven, azért szorgalmatoskodik, mert nagyon jól tudja, hogy Demeter úr új végrendeletet kíván tenni, amiben őt jelentékenyen megrövidíti. Nem használ semmit a nyájaskodás. Amit ez öregember föltett magában, abból őt ki nem téríti semmi kedveskedő hogy beszélni. Mikor az este közelget, csipdelőzve szól leányához: — Nos, miért nem mégy hát színházba?

Valószínűleg még várni fogják egy darabig, kevesen ugrották meg eddig a szintet. Ő igenis elmondja, hogy 2x voltunk nyaralni egy évben vagy milyen kocsija van a családnak. Persze egy gyerek a munkát vállaló szakival vagy mással nem igen találkozik.

Máskor is elmentél, máskor is itt hagytál. Azt hiszed, hogy olyan rosszul vagyok már? Kedveskedel most, ugye, mert az gondolod, hogy már meg kell halnom, mert félsz tőlem?

Keményen dolgozol, de nem okosan

Nem használ semmit. Most már késő minden. Korábban kezdtétek volna. Te és azok a másikak. Azok a rosszak. No, majd megemlegettek engem. Nagyon szép darabot adnak. Lángainé sohasem szólt szavaira semmit. Hallgatott nyugodt alázattal; csak akkor szólt néha beszédébe, mikor a beteg az orvosok ellen zúgolódott.

ingyenes tarskereso társkereső nő pikine

Ő is segített neki azokat szidni. Hanem ez mind nem használt semmit.

Badacsonyi Mihály : Szegény ember

Demeter úr azért egy napon mégiscsak magához hívatta Sipos urat, hogy tegyen fel új végrendeletet, s semmisítse meg a régit. Mikor ezt megtudta Lángainé, megtörte eddigi hallgatását.

Mikor a gazdag ember halni készül | Jókai Mór Összes Művei | Kézikönyvtár

Úgy tesz, mintha rá nézve a világon sem volnék. Nem hetek óta vagyok-e már rosszul; fekszem, halálomon vagyok; te ezt bizonyosan megírtad neki; de ő nem sietett ide; óh, kisebb gondja is nagyobb annál.

Az öreg valami olyan kacagáshoz hasonló hangokat hallott: — Úgy! A hű feleség! Nagyon derék. Tehát megtépte keresek gazdag ember medve a vadászaton, s ő azt őrzi most otthon? Nagyon szereti a férjét ugyebár? Az öreg sovány kezét kiemelve a takaró alól, száraz mutató ujjával taktust ütve, monda: — És mégis száz percenttel jobban szereti, mint az öregapját, mert betegségében inkább nála marad. Nem iszom én mérget eleget ebből a sok orvosságos üvegből kanálszámra, még az kellene, hogy egy vederrel hajtsak föl egyszerre; hisz az a fickó képes nekem olyanokat mondani, hogy a guta rögtön megüt: hisz az egész patikában nem tartanak fekete üvegekben lepecsételve, hármas zár alatt olyan gyilkoló eszenciát, mint amilyent ez a kölyök a két szemében hordoz; hiszen úgy tud rám nézni velük, hogy a májamat metszi a nézése.

Előmbe ne bocsásd! Ez ugyan csupán kegyes hazugság volt Lángainétól Kálmán javára, aki ezt hogy beszélni nem cselekedte, sőt inkább igen nagy rábeszélésébe került Lángainénak a keresek gazdag ember annyira vinni, hogy nagyapja házához elcsalja a nevelőintézetből. A lázadók kegyelemért esdekelnek.

Account Options

Mit gondolsz, vajon vajon kapnak e kegyelmet? Ej, ej, ej — én azt hittem, hogy te engem valami gonoszkodó hegyi ördögnek tartasz.

platform, hogy új embereket hanover pa társkereső

Bizonyosan megváltozhattam egynéhány nap alatt. No, majd meglássuk. Itt van ugye most is az a derék fiatalember? Elkészítetted előre, hogyan viselje magát, szájába rágtad jól, hogy mit keresek gazdag ember, vettél neki tisztességes ruhákat, hogy szokás szerint rongyosan ne jöjjön elém, még tán a haját is megnyírattad, minthogy én nem szeretem azt a lompos parókát a fején.

No, jól van: nem bánom, ereszd hogy beszélni, ha itt van; hanem keresek gazdag ember is biztosítalak róla, hogy én kemény és száraz ember vagyok. Engem nem lehet könnyhullatásokkal megtölteni, mint a szivacsot, én nem vagyok spongyia. Tőlem nem lehet egy óra alatt kicsikarni azt, amit én hónapok alatt jól elzártam, s amit én föltettem magamban, abban engemet semmi théâtrecoup meg nem franco lengyel társkereső. Azt gondolom, amit te nagyon jól tudsz.

Akarom, hogy akik életemben fel sem vették haragomat, halálom után sírjanak miatta, akarom, hogy még a kriptából is kinyúljon ez az én nehéz kezem, s érezzék annak ütését akkor is, mikor én azt meg sem mozdítom többé; hogy odajöjjenek sírni és kezeiket tördelni a sírboltajtó elé; amidőn én éppen úgy nem fogok rájuk hallgatni, mint nem hallgatok most. Kegyetlenebbnek mondod magadat, mint amilyen vagy.

Én tudom, hogy nem fogod unokáidat szerencsétlenekké tenni. Lángainé annyira vitte magát, hogy még kezet is csókolt az öregnek, amin az gúnyosan mosolygott. Lángainé megköszönte Demeternek ezt a kegyet, s kiment saját szobájába, ahol már várakoztatta Kálmánt, kit rögtön hívatott, amint Sipos által megtudta, hogy atyja új végrendeletet akar tenni. Ne mondj neki, bármit mond is, semmi egyebet, mint azt, hogy bocsásson meg, ezután jó fogsz lenni; borulj oda eléje, és csókold meg a kezét; kérjed, hogy ne haragudjék rád; engedjen itt maradnod.

Gondold meg, édes Kálmánom, hogy magadviseletétől függ nemcsak a saját jövendőd, hanem Henriette testvéredé is. A fiú nagyot sóhajtott: — Szegény Henriette!

ismerősök közelében találkozó nő france facebook

Lángainé egy cseppet sem volt meglepetve, midőn visszatértekor már ott találta atyja szobájában János urat. Bizonyosan Demeter úr maga hívatta őt oda.

A megtakarításaidra koncentrálsz és nem figyelsz a bevételeidre

Hiszen hadd legyen hát ő is ott. Odavezette kisöccsét Demeter úr ágyához, s ott vállára téve kezét, csendesen térdre nyomta őt; a gyermek megragadta nagyatyja kezét, és elkezdett zokogni.

  1. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: RIBILLIÓ (ELBESZÉLÉS)
  2. Hogyan ne látszódj gazdagnak? – Kiszámoló – egy blog a pénzügyekről

Demeter hogy beszélni ingerkedő kedéllyel hunyorga rá: — Ki ez az ifjú úr? Nem ismerem ezt az ifjú urat. Vajon ki lehet ő? Az én unokafiacskám? Óh, dehogy! Nem szokott az énelőttem térdepelni, nem szokta hogy beszélni az én kezemet csókolgatni: bizonyosan valami árva gyereket öltöztettetek fel az ő ruhájába, azt tanították be helyette.

Mutassa csak az orcáját. Azzal felemelve a gyermek állát, annak könnyektől eláradt szemeibe tekinte. No, hát, úrfi, hadd halljuk, miért jöttél ide? Mire tanított be Lángainé nagynénéd? Versben vagy prózában? Diákul van, vagy franciául? Kezdj hát hozzá. A gyermeknek természetesen semmi sem volt betanítva, keresek gazdag ember is tudott volna felelni a sírás miatt.

Nos, segítsd ki, nénje; kezd el neki az első szót, talán majd beletalál aztán. Ő jött, nem én hívattam. Mit akar? Sőt inkább szabad akar lenni, mint a madár, akinek senki sem parancsol, kóborolni a világban, alkalmatlan parancsoló nélkül; maga ura akar lenni.