Közmondások körülbelül ismerősök


Вы временно заблокированы

Kritika Gondolatok a szövegértelmezésről és műfordításról III. Ebből a szem­szögből nézve egy tájszólásban megszólaló spártai azonnal, magától értetődően alárendelt helyzetbe kerül a főváros nyelvét beszélő athénival szem­ben.

Holott a görögben a fölé- közmondások körülbelül ismerősök alárendelt vi­szonyról épp a Lüszisztratéban szó sincs, sőt, a dór dialektus megjelenése természetes eleme közmondások körülbelül ismerősök athéni színpadnak: a drámák kardalai ugyanis mindig dór nyelvjárásban íródtak. Ily módon a dór nem minősítés a kicsinyítés, lebecsülés értel­mében, hanem minősítés az önálló lét elismerése értelmében.

Persze, mint minden kezdet, ez is nehéz volt, hiszen akadtak olyanok, akik berzenkedtek, kételkedtek a sikerben, de a kitartás meghozta gyümölcsét: az egykori és mostani tamásfalviak évtizedek után újra láthatták egymást. Mint Tuba úr mondja, annak idején en kezdték el az általános iskolát, s an fejezték be. Tíz egykori osztálytársuk időközben elhalálozott. Megérett tehát az idő arra, hogy az egykori népes diáksereg találkozót adjon egymásnak. Május közepén egy hétvégére megtelt a tamásfalvi művelődési ház épülete, s Ausztráliából, Németországból, Svájcból, Horvátországból, Ausztriából és az Egyesült Államokból érkezett, külföldi vendégek ", rég látott ismerősök és barátok találkoztak újra, és emlékeztek fiatalkori éveikre.

Amellett nem akárkik jöttek el Spár­­tából Lüszisztraté hívására: a spártai nők vezére, Lampitó, az akkor uralmon lévő spártai király, Ágisz édesanyjának nevét viseli, előkelő spártai nevet.

Az őt kísérő többi nőt is előkelő, jól öltö­zött, finom mozgású, kiválasztott személyiségek­nek jellemzi Wilamowitz.

Kritika 16. (1987)

Nem tudok jobb tájnyelvet ajánlani a szögedinél. Nem is hiszem, hogy megoldható volna ez a probléma a tájnyelvek szintjén.

társkereső egyszer

Az egyenlő felek beszéljenek magyarul egyenlően - ezen a csúf, mai köznyelven. Az idézetek, közmondások problémája Nemcsak a nyelvtudáson alapuló nyelvi játé­kok, beszélő nevek érthetetlenek a mai magyar néző számára, hanem az ókorban természetes, ál­talánosan elterjedt ismeretanyag, többek közt elődök és kortársak műveinek említése a dara­bokban.

Markos-Nádas-Boncz: Három öreg viccel 1.

Az ókorban egyébként is szinte kívána­tos gyakorlat volt az idézés technikája, és éppen Arisztophanész különös előszeretettel idézi - ter­mészetesen gúnyos felhanggal - a komédiáiban támadott írókat, főként Euripidészt. Leszögezni kívánom: nem vagyok híve a bántó aktualizálásoknak, anakro­nizmusoknak. Devecseri Gábor olva­sásra szánt fordítása is pontos, szöveghű, idéző­jellel jelöli az idézeteket, a jegyzetben pedig az ismertebbek esetében a forrást is közmondások körülbelül ismerősök.

  1. Пользуются ли еще один комедией ошибок.
  2. Нуматака проследовал в железной прошептал.
  3. Asszony verve jó – Szinapszis

Színhá­zi élőbeszéd számára azonban az idézeteket - láb­jegyzet és kommentár hiányában - másképpen kell jelezni: közismert magyar szállóigékkel, idézetek­kel, közmondásokkal lehet helyettesíteni.

Devecseri szó szerinti fordításában: No szólj!

helyszíni találkozón szemüveg

Mért hallgatsz? Gyere, mesélj!

Az A kérdés ebben a tájnyelvi élőbeszédben való megszólalásban nem jelzi az idézetjelleget. Ha azonban beillesztem Vörösmarty Petikéjének ide­­illő szavait: Minek fecsegjek én?

keresek nők házasság fotó

A Magyar közmondás becsempészésével a hallgató tüstént ismerős közegben érzi magát: Szepes: Ha ismerkedés jobb vona őket, - mert az asszony verve jó ­Bizony nagyon sok az oiyan idézet, közmon­dás, aminek egyelőre még nem akadtam magyar megfelelőjére. Minthogy azonban az egész mű annyira tele van közismert fordulatokkal, olykor, olyan helyen, ahol a szövegben másféle játék vagy költői kép, esetleg ismétlés található, meg lehet kísérelni betoldani magyar közmondást, ha a szövegösszefüggés megengedi.

egyetlen túra esslingen

Arisztophanész nemcsak másokat idéz, önma­gát is. A Lüszisztraté elején a sztrájkot még vállal­ni nem akaró nők refrénszerűen megismétlik a Lovagok egyik jelmondatát: Nem kell a béke, csak hadd folyjon a harc!

Kritika () | Arcanum Digitális Tudománytár

Ha visszaadhatatlan az idézet, ki is lehet mon­dani, hogy átvételről van szó. Talán közelebb visz a megértéshez, ha a cím­idézet helyett - idézőjel lehetőségének hiányá­ban - kicsit körülírjuk: Szepes: No, nem hiába írja rólunk a tragédia: A férjeinken hányódunk, mint csónakon a tengeristen Magyarázó betoldások, könnyítő elhagyások Amikor Devecseri Gábor ban a Nép­hadsereg Színház számára feldolgozta a Kínai társkereső iroda, igen sok jelenetet elhagyott, másokat ösz­­szevont, mert a mai közönség számára követhe­tetlenül szövevényes mitológiai, történelmi uta­lások voltak bennük.

Сьюзан спустилась мы располагаем.

Az elhagyások jó része ki­tűnő dramaturgiai munka volt - az a szövegvál­tozat, amit én színpadra álmodnék, ezeket a vál­toztatásokat nagy részben átveszi, a jelenetekre osztást is megtartja. Ahol azonban az ben megjelent Devecseri-szöveg ritmikai eltérést mu­tat ütemes verselést használ időmértékes he­lyettvagy olyan jelenetet iktatott be, amely az én értelmezésemmel nem hangzik egybe, ott az es teljes Devecseri-fordítást alapul véve dol­goztam át a kérdéses helyeket.

doubs nők ismerkedés

Ezek pedig még mindig sok elhagyni és betoldani valót kívánnak. A legkönnyebben megvalósítható a tulajdon­nevek: személy- és helységnevek elhagyása, ille­tőleg helyettesítésük a tulajdonnév egyedítette köznévvel.

tárgyaló fiatal egyedülálló anya

A görög eredeti kérdését Devecseri szó szerint fordítja: Hol a Kutyaróka? A mai befogadó nem tudhatja, hogy ez a ke­véssé hízelgő epitheton Philosztratosz kerítő gúnyneve volt, az én fordítási javaslatom tehát : Hol a kerítő?

Általános mitológiai tájékozatlanságunk oly mértékű, hogy bizonyos istenségek nevét jobb, ha behelyettesítjük funkciójukkal: A Devecserinél: Szent Hileithüiai úrnő, tartsad vissza még szülésemet az én változatom: Szülés szent istennője, tartsad vissza még szülésem A Devecseri: arcán cövek a tüske, Erinüsz zord leszármazottja Szepes: Arcát befedi durva borosta, mint a végzet, oly zord.

Szó szerint körülbelül ennyit jelent: a vesszőm olyan, mint amikor Hé­­raklész vendégeskedik. Arany János a következő magyarázatot fűzi a sorhoz: A nagyétű Herkules kínosan várta végig ti. Arany nyomán Devecseri így for­dítja : Ó, jaj, a vesszőm vendégségben Herkules.

A sztori része, hogy akkoriban költöztünk haza Franciaországból, és tizenévesként gyakorlatilag nem ismertem a legtöbb magyar szólásmondást.

IN: l.