Lány találkozik a török​​ franciaország


Isten előtt állok. Székelyföld, Kriza gy. Holnap délelőttre tán jó hirt fog hozni, Hajnalkor akarok elibe indulni. Klézse, Petrás Ince gy. Balladánk témája a franciáknál már csak egy új hangú pastourelle-ben pásztorköltemény került elő. Régi balladaként megvan viszont spanyol—portugál—katalán nyelvterületen, valamint az olaszoknál, hollandoknál, angoloknál, németeknél, görögöknél, vendeknél, a csehek-morvák, szlovákok balladáiban, és nagyon távoli megfelelés mutatkozik a dán balladákban is.

Legközelebbi szomszédainknál, a németeknél igen elterjedt. Az ifjú búcsújával kezdődik, a völgyben álló hatalmas hársfa alatt: hét évre elmegy hadba, vagy egyszerűen vándorolni. Néha gyűrűt is ad kedvesének. Letelik az idő, és nem jön a kedves. A lány kimegy elébe az erdőbe, ahol szembe jön vele egy lovag, aki kérdi, mit csinál itt, talán titkos szeretőt tart.

A lovag azt állítja, hogy a szomszéd városban látta, éppen lakodalmát üli egy másik lánnyal.

A leány még így is áldást mond reá, mire a lovag felfedi magát, ő a visszatért kedves; s ha a lány átkot mondott volna reá, örökre elhagyta volna. A történet már i ponyván is nagyjából így szerepel. Más Ezután elébe megy, s egy ifjúval találkozik, akitől kérdi, nem látta-e kedvesét. Az kérdi, milyen volt, s a leírásra azt állítja, hogy látta éppen temetni.

A lány földre rogy bánatában, mire itt is fölfedi magát kedvese. Néhány változatban csak akkor hisz neki a lány, amikor felmutatja gyűrűjét. A portugál ballada hősnője nem lány, hanem asszony, aki ami hősnőnkhöz hasonlóan gyümölcsöskertben ül.

Petőfi Sándor: JÁNOS VITÉZ

Egy idegen — tengeri hajóskapitány — jön hozzá, akitől az asszony férje után kérdezősködik. Itt is az a hír, hogy meghalt, elesett a csatában. Az asszony jajgatására az idegen megkérdi, mit adna, ha mégis elhozná élve. Ez még a balladában is következetlenség.

Az asszony egyre többet ajánl fel: narancsfáit, aranyát, utoljára három leányát.

lány találkozik a török​​ franciaország

A férfi ekkor kijelenti, hogy neki maga az asszony kell. Ez a rész egy másik — francia — balladából való, nálunk a Révészek nótája Az úrnő ekkor felháborodva szolgáit kiáltja elő, mire a férj felfedi magát, s a hitetlenkedőnek felmutatja gyűrűjét.

Bravúros győzelmet aratott Franciaországban a női röplabda-válogatott

Csak hűségének próbájáért tette az ajánlatot. Újabb részletek tűnnek fel a katalán változatokban. A férj Franciaországba távozott, felesége a kikötőben vár reá.

  • Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
  • Ingyenes online társkereső
  • Meet kérni vicces
  • Társkereső, mi működik
  • Álljon példaként társkereső
  • Történet[ szerkesztés ] A földi kalandok[ szerkesztés ] 1.
  • FRANCIA EREDETŰ BALLADÁK | Magyar néprajz | Reference Library

A visszatérő és fel nem ismert urától kérdezősködik utána. Az asszony ekkor is áldást mond férjére, csak az apóst átkozza.

Itt nemigen van helyén a házasság híre után, hogy vár rá, s ha nem jön meg… formula. Egy másik, halványabb katalán szövegben a kezdőjelenet közelebb van a magyar—német—portugál formához.

János vitéz

Az asszony felébred, kérdi, mi újság van idegen országban. Az asszony oda akar vándorolni, hogy még egyszer láthassa, bár az idegen ijeszti a nagy távolsággal. Végre felfedi magát. A spanyolok szövegei nagyjából a portugált követik, a beleszőtt idegen mozzanatok nélkül az asszony ígéretei, ha visszahozzák urát ; viszont más utólagos betoldások vannak bennük: a visszatérő férj csak másnap fedi fel magát, amikor feleségét gyászruhában látja.

A pokol kapujában

De itt is megtaláljuk a magyarral egyező vonást: az asszony apáca akar lenni a halálhírre. A dánok négy lány találkozik a török​​ franciaország típusban tárgyalják a női hűség próbatételét. Ebből egy közelállónak látszik a német fogalmazáshoz, a többiek távolabbiak.

Számunkra fontosabbak a görög változatok. Az asszony vizet merít a forrásnál, vagy mos, s megjelenik egy lovag.

Franciaország

Az asszony sírva fakad, mert az idegen hasonlít urára. Az állítja, hogy ura meghalt, ő temette el. De felajánlja magát társul. Az asszony elborzad az ajánlaton. Az egyik szövegben már tizenkét éve vár urára, de még vár három évet, s azután mint fekete apáca fog kolostorba vonulni. Ezután jön a nálunk hiányzó felismerés.

A görög balladák kutatója szerint a ballada a frank uralom lány találkozik a török​​ franciaország terjedt el a görögök közt. A többi kelet-európai változatot egyelőre figyelmen kívül hagyva kiderül áttekintésünkből, hogy a németben van a legtöbb egyéni részlet, ami sehol másutt nem fordul elő.

Ilyen a búcsúzási jelenet az elején; a spanyol—portugál—katalán—olasz—görög—magyar ballada egyöntetűen a viszontlátással kezdi a történetet, az előzményeket utólag tudjuk meg a párbeszédből. Ez az igazi balladai megoldás, tehát ez lehetett az eredeti. A találkozás az ibériai és a magyar szövegben egy kertben történik; az olasz és német lány elébe megy szeretőjének.

lány találkozik a török​​ franciaország

Erre van utalás a magyarban is: másnap akar kedvese elé menni. Valószínűleg ez volt az eredeti formula, s csak az utalást alakították át valósággá az átvevők. Hiszen csak így érthető a kertben való találkozás, aminek eredeti voltát az is igazolja, hogy ott is kertet emlegetnek, ahol völgyben, erdőben folyik le a találkozás, mint sok német változatban.

De ilyenkor is fa alatt képzelik el a jelenetet. A magyar lány énekel a kertben, az olasz lányt felszólítják erre — ez bizonyára kopás. Következik a nő kérdezősködése és a halálhír, mire a lány-asszony kétségbeesik.

lány találkozik a török​​ franciaország

Olasz—ibériai változatok alapján ez nyilván eredeti motívum. Teljesen kimarad a töredékes magyarból, s egyénien alakul a németben: nem a lány kérdez kedvese után, hanem az idegen, s nem halálhírét költi, hanem házasságát, s ez bukkan fel a katalánban is. Ennek megfelelően nem hűségét teszik próbára, hanem jószívét. Az olasz beéri a halálhírrel, a spanyol—portugál—görög és magyar megkísérli el is csábítani.

A halálhír és az utána következő felajánlkozás valószínűleg szintén benne volt az eredetiben. A magyar ballada cselekménye itt megszakad, máshol a lényeg következik: a felismerés. Ebben a gyűrű felismerése is eredeti vonás lehet, mivel a német—spanyol—portugál—olasz változatokban szerepel. A magyarban tehát hiányzik több lényeges mozzanat a ballada közepétől kezdve, ami man fodrász álláskeresés voltából következik; viszont ami benne van, az mind kimutatható máshol is, tehát eredeti elem.

A németben van a legtöbb egyéni motívum, ez üt lány találkozik a török​​ franciaország legjobban az általános formától, köztük a magyartól is. A magyar legtöbb eleme a spanyol—portugál—katalán szövegekkel közös, amellett lényeges különbségek el is választják ezektől. Kevesebb közöset látunk az olaszban, legkevesebbet a németben.

FRANCIA EREDETŰ BALLADÁK

Az olasz és ibériai fogalmazás a legtöbb közös elem ellenére is nyilvánvalóan másodlagos. A spanyolban drámaiatlan a kétszeri találkozás, az olaszoknál nem balladai az elmosódott körvonalú kezdés. Nyilvánvalóan az a balladának leginkább megfelelő jelenet, lány találkozik a török​​ franciaország a lány bánatosan énekel és siratja elhagyatottságát, s megjelenik az idegen csábító, nem pedig a személytelen felszólítás a dalolásra, arra a reális felelet a lány részéről, s azután megy elébe kedvesének.

Mindez kényszerítően vezet egy francia ballada feltevéséhez, amit az összes szomszéd nép átvett, valamint a görögök és a magyarok is, s az ibériai—görög—magyar egyezések e közös forrás emlékét őrzik.

E francia forma átalakult formáit a A lány kétévi hiábavaló várakozás után pásztornak megy — gyermekével karján —, s ott találja az idegen katona, aki szintén halálhírét hozza kedvesének. Mikor erre a lány gyermekével együtt vízbe akarja ölni magát, fölfedi kilétét előhúzva a gyűrűt, amibe bele van vésve a lány neve. Egy másikban hat év múlva tér vissza a keres nőt 2021, el akarja csábítani, s csak a visszautasításra árulja el magát.

Mindez a Hasonlóan új hangú, ponyvai eredetű szövegek találhatók angol—amerikai területen. A modernizálás ellenére is rá lehet ismerni a régi ének vonásaira. Új elem, hogy a lány pásztornak megy, s legeltetés közben találkozik a fel nem ismert férjjel-szeretővel. Tehát a visszatérő szerető-férj és a hűséges lány-asszony motívuma állandóan keresztezi egymást.

Valószínűleg megvolt a kettősség már az eredeti francia Hűségpróba fogalmazásában is, ezért a kettősség az átvevő népeknél. Kettősség mutatkozik a próbatétel módjában is: halálhír és csábítási ingyenes barátságos társkereső franciaország együtt van itt, míg a szomszédoknál vagy az egyik, vagy a másik fordul elő, egyedül az ibériai változatokban van meg mind a kettő.

Ez is így lehetett már a francia szövegekben is. Különben az új ének is egyezik a legtöbb átvevőével abban, hogy a visszatéréssel kezdődik. Kelet-Európában cseh—morva—szlovák területen a német forma található, elején a búcsúzással. Más forma él viszont a délszlávoknál, szinte egységesen: kertben virágot ültet a lány, amikor hozzálép az ifjú katona, és koszorút kér tőle. Vagyis Kelet-Európa népei három különböző forrásból kapták a balladát: a magyarok és görögök közvetlenül a franciáktól, az északi szlovákok a németektől, a szlovének a magyaroktól.

Lássunk még egy példát arra az esetre, amikor nincs francia előzmény, a környező népek és a magyar változat összevetéséből mégis az derül ki, hogy a magyar forrása egy ma-már vagy ma még nem ismert francia ballada volt.

Bravúros győzelmet aratott Franciaországban a női röplabda-válogatott MTI

Az előbbiekben közölt Két kápolnavirág 9. Ezek közül elsőnek két angol balladát kell említenünk. Közben rossz sejtelmei támadnak, s hazatér; éppen húzzák a lélekharangot.

Kérdésére megtudja a néptől, hogy feleségét temetik. A lord felnyittatja a koporsót, megcsókolja a halottat, s utánahal maga is. Egyiket a magas karzaton temetik el, a másikat a kórusban.