Ludwigshafen egyetlen párt, Weimari köztársaság – Wikipédia


Miksa badeni herceg katonai egyenruhában Vilmos császár Hertling kancellár helyére Miksa badeni herceget Max von Baden nevezze ki.

Uj Szó, A plenáris ülésen, amelyet decemberében tartottak, a kővetke­ző kérdésekkei foglalkoztak: 1. A görögországi hazafias moz­galom lefolyása és kilátásai, vala­mint Görögország Kommunista Pártjának feladatai A beszámolót Baziliosz Bardzotasz, a Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának titkára adta elő.

A második pontot il­letőleg a plenáris ülés beható vita után Görögország Kommunista Pártjának programmját elvben jó­váhagyta é s külön bizottságot je lölt ki, hogy foglalkozzék ludwigshafen egyetlen párt javas­lat további kidolgozásával a le­folyt vita eredményei alapján, hogy ezután Görögország Kommunista Pártjának tagjai e programmot megvitathassák. A Központi Bizottság plenáris ülése több javaslatot egyhangúlag ; 'i-ň hagyott.

kinevezését holnap társkereső ingolstadt tudják

A francia nemzetgyűlés rendkívüli ülése Szerdán, január 6-án este meg­kezdődött a fraincia nemzetgyűlés rendkívüli ülése, amelyen Jozeph Laniel kormány elnök kormánynyi­latkozatot tett.

Laniel nyilatkozatának első ré­szében a kormány a gazdasági és szociális téren folytatott utol-6 hat hónapi politikájának kérdéseivel foglalkozott. Ezután a bérek s a foglalkoztatott­ság kérdéseire, a frank vásárlóere.

Szeged, 1923. február (4. évfolyam, 25-47. szám)

Többek között rámutatott, hogy Franciaország az utóbbi időben je­lentősen csökkentette a mezőgazda­sági termékek behozatalát, ludwigshafen egyetlen párt pél­dául a vajbehozatalt is. Laniel a külpolitikai kérdésekkel kapcsolatban kiijelentette: ,Ezeket a kérdéseket nemrégen megtár­gyaltuk és most nem fogok felvet­ni olyan problémákat, amelyekről ezen a helyen már szó vot a ber­mudai konferencia előtt.

találkozik lány kabije elite találkozás komoly honlapján

A küldöttséget Reinée Rennes és Louis Baillot vezetik. A vendégek néhány hetet töltenek a Szovjetunióban, hogy megismer­kedjenek a szovjet fiúk és leányok életével. Laniel azonban kitartott a párizsi szerződés ratifikálásának szü'ksé.

Navigációs menü

Laniel végezetül kijelentette, hogy folytatni kell az eddigi kor. A Nemzetközi Diákszövetség résztvesz AZ isztambuli konferencián A Nemzetközi Diákszövetség tit­kársága elhatározta, hogy küldöt­tel képviselteti magát az isztambu­li nemzetközi konferencián, amelyet olyan diákszövetségek rendeznek, amelyek nem tagjai a Nemzetközi Diáksdbvetségnek.

Az összes országok diákjai együtt­működésének érdekében a Nemzet­közi Diákszövetség küldötte a diák­szövetségek képviselőivel megtár­gyalja a Nemzetközi Diákszövetség együttműködésének és tevékenysé ­genek kérését az es évben, a III.

Diák-világkongreszus által meg­állapított elvek alapján. Lemondott az olasz kormány Kedden este 8 órakor Pella mi­niszterelnök benyújtotta kormánya lemondását.

helyszíni találkozón mamba. ru ingyenes társkereső süket és némítás

Az olasz uralkodóosztály súlyos politikai válsága é s különösképpen a Kereszténydemokrata Párt belső válsága több napig tartó intrikák után napvilágra került. A kormány lemondásának köz­vetlen okát a Kereszténydemokrata Párt parlamenti csoportjának' ma reggeli vitája szolgáltatta. A par­lamenti csoportok tiltakoztak az ellen, hogy ludwigshafen egyetlen párt fölmüvelésügyi tárca Salomone jelenlegi miniszter kezé bői aki a klerikális párt egyik úgynevezett »baloldali« szárnyához, pontosan a »demokratikus kezde­ményezése csoportjához tartozikAldisio volt miniszterhez jusson, aki viszont az egyik jobboldali cso­port híve.

A kommunista párt és politikai munkástanácsok Németországban [1] Az olasz munkásság nagyszabású forradalmi akciója, a készülő angol bányászsztrájk előrevetett árnyéka egy kissé háttérbe szorították a munkásság nemzetközi érdeklődésében a német eseményeket.

A parlamenti csoportok állásfoglalása következtében Piccio ni, volt miniszterelnökhelyettes — aki korább«n biztosította Pellát. Pella ezekután úgy látta, hogy nem te­het mást, mint lemond. Hét óra­kor este a kormány rövid minisz­tertanácsot tartott, melyen a mi r. Pella ezután a köztársasági el­nökhöz ment, hogy a lemondás hi­vatalos formában is megtörténjék.

A lemondás igazi okai azonban sokkal mélyebbek. A Keresztény­demokrata Párt meggyengülésével, parlamenti többségének elvesztésé­vei függ össze. Az olasz belpolitikai válság iga­zi oka az, hogy a vezető olasz reakciós körök és a klerikális párt hatalomért torzsalkodó csoportjai — akár Pella, akár Fanfani le­gyen is a vezetőjük — makacsul elzárkóznak az elől, hogy figye­lembe vegyék a június 7-i válasz­tások következtében beállott új erőviszonyokat.

A pakisztáni lakosság nehéz helyzete Körülbelül négy hónappal ezelőtt a pakisztáni Sind tartomány kor­mánya különbizottságot nevezett k. Amint a I. Tirrjes of Karachi" című lap jelenti, a bizottság befejezte munkáját és előzetes jelentést állí­tott össze.

Flottaszolgáltatások

A jelentésben íeltüntetett adatok a nép súlyos életkörülmé­nyeit mutatják 2. Egy család havi jövedelme nem haladja meg személyenként az öt rúpiát. A 11 millió szántóföldből 9 millió akre a nagybirtokosok tulajdonában van és ezer parasztnak csak 2 millió akre föld van tulajdonában. Henry Parkman, az újonnan ki­nevezett amerikai föbizioshelyettes, január ó-én Berlinbe érkezett i-arkman az amerikai főbiztossá gon kívül új hivatalt vesz át, ame­lyet az amerikai külügyminiszt é­lium közlése szerint azért létesí­tettek, hogy Síkiidomboritsak iigyesült Államok ,valtozn.

  1. Uj Szó, január (7. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  2. BASF – Wikipédia
  3. 40 éves találkozó helyek
  4. Társkereső tartott
  5. Története[ szerkesztés ] A céget ben alapította Bádenben Friedrich Engelhornaki lámpagyújtó volt a városban.
  6. Weimari köztársaság – Wikipédia
  7. Felhívás találkozik kita
  8. Szeged,

Az angol villamossági szakszer­vezet elhatározta, hogy amennyi' a munkáltatók szövetsége tov is elutasítja a béremelési k ­léseket, az építkezéseken do 1 Az egyik hír­ügynökség jelentése szerint senki sem beszélgethet velük. A hírügy­nökség jelentése hozzáfűzi, hogy »a francia parancsnok csak akkor en­gedi meg a beszélgetést velük, ha majd biztos lesz benne, hogy város eredményjelző ismerősének volt hadifoglyoknak nincs szüksé­gük átnevelésre.

A több mint két hét óta sztrájk­ban álló francia irányító postahiva­talok dolgozói röpgyüléseket tar­tottak és elhatározták a munka újrafelvételét.

Tartalomjegyzék

Ezt megelőzően azonban biztosítékot kaptak a szol­gálati helyük vezetőitől, hogy a felsőbb hatóságok nem alkalmaz­nak megtorlásokat a bérharcban részvevőkkei szemben. A firenzei Pignone-gépgyár munkása, miután 49 napig meg­szállva tartotta a gyárat, január 4-én elhagyta az üzemet. A dol­gozók kezdeményezésére a szak­szervezetek egyhangú döntést hoz­tak, hogy véget vetnek a gyár meg­szállásának és.

Most meg­győződtek arról, hogy az üzemben az utóbbi időben új műhelyeket és üzemrészeket építettek. Meggyőződ­tek arról, hogy a Leuna Werke dol­gozói, összehasonlíthatatlanul jobb feltételek mellett dolgoznak, mint a nyugatnémetországi munkásoik.

Egyetlen program, egyetlen maximális ár, egyetlen számlakimutatás

A kapitalista hajcsárrendszer és a munkanélküliségtől való félelem — beszélték a munkások — a nyu­gatnémetországi dolgozókat egyre nagyobb teljesítményekre kénysze­rítik, míg béreik nem emelkednek és sokkal alacsonyabbak, mint az NDK-ban.

A Leuna Werke gázmü­veinek dolgozói 24 nap szabadságot kapnak. Nyugat-Németországban az allás­ ban levő nőknek nincs egyenlő j helyzetük a férfimunkásokkal. Törökország fokozza háborús katonai kiadásait A to-rok parlament jóváhagyta a katona.

A PACCAR Parts Fleet Services program (PPFS)

Kedők félelemmel tekintenek a jövőbe, mert a fogyasztás csökken, míg a béreif messze a gyorsan emel­kedő árak mögött maradnak. A drágulás oly méreteket ölt.

listáját fizetett társkereső ismerd meg a nők túrázás közben

Az »Österreichische Volksstim­me« kommentárjában rámutat, hogy a majdnem Indiai hetilap az amerikaiak burmai mesterkedéseiről A »Blitz« cimü hetilap külön- 1 tudósítójának értesülése szerint Ran gunban »a burmai kormány ' taiakítását kilátásba helyező fel­ist keltő határozatok" váltak -meretessé. Ezeket a liatározatokat a burmai szocialisták vezetőinek nemrégiben megtartott értekezletén fogadták el az amerikai követség nyomására.

társkeresés székelyudvarhely az emberek megismerjék paderborn

Rasid munkaügyi minisztert és ezáltal le­mondásra kényszerítik őket. A miniszterelnök és közeli kollé­gái vonzódnak a béke és függet­lenség gondolatához, amelyet Nehru is védelmez Franciaországban növekszik az indokínai háború beszüntetéséért folyó mozgalom Franciaországban nagy méreteket ölt a vietnami nép elleni háború beszüntetéséért folyó mozgalom.

Weimari köztársaság

Amint a ĽHumanité című lap je­lenti, az utóbbi napokban az ludwigshafen egyetlen párt béke megkötéséért a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormá­nyával folytatandó tárgyalások alap­ján állást foglalt a Gard-megye ta­nácsa, Agen város községi tanácsa, és számos más város és község ta­nácsai is.

Vietnamban — Alázatosan jelenítem, többezer embert vesztettünk! Mi többmillió dolxáirt vesztettünk!