Madagaszkári találkozó helyén franciaország. Navigációs menü


Madagaszkár világörökségi helyszínei

Függetlenség, ANémctTáviratilroda kedden éjjel a következő jelen­tést adta ki: A Führer franciaországi tartózkodása alatt fogadta Laval helyettes niiniszterelnőhöt. A megbeszélésen jelen volt E i b b e n­­t r o p németbirodalmi külügyminiszter is.

Hitler vezér és Laval helyettes miniszterelnök találkozójá­val kapcsolatban illetékes helyen tartózkodnak minden további fel­világosítástól. A találkozó hír szerint Parisban folyt le.

Háromoldalú klímacsúcs lesz pénteken francia, német és kínai részvétellel - viragzotea.hu

Elsősorban a közelkeleti kérdésekről volt szó — jelenti Róma B6MA, október A dakari és a madagaszkári incidens után ugyanis valószínűnek látszik, hogy az angolok most egy másik francia gyarmat — esetleg Szíria — ellen próbálnak támadást indítani.

Nem látszik kizártnak tehát annak a le­­hetó'sége, hogy a párisi német­francia megbeszélések középpont­jában elsősorban ezen újabb angol próbálkozás megvátatása állott.

A lap berlini tudósítója szerint Berlinben úgy tudják, hogy o vichyi kormány hozzájárult ahhoz, hogy a németek megtartsák Elszász-Lotharingiát. Az olaszok külön tárgyalások útján fogják megkapni Hzsibutit, a nizzai tar­tományt és Tunisz nagyrészét.

Háromoldalú klímacsúcs lesz pénteken francia, német és kínai részvétellel

Egy európai kontinentális blokk létrehozásáról van most szó, — állapítja meg a tudósító, — amely Gibraltártól Narvikig és Bresttöl Konstancáig. Ezzel kapcso­latban nem tartják kizártnak az angol kormánynak Kandóba való átköltözését. A tudósító rámutat arra, hogy a Hitler—Laval-tallákozót Scapini berlini tárgyalásai készítették elő Scapini a hadifoglyok ügyében ér­kezett Berlinbe több diplomáciai munkatárssal és több napig foly­tatott megbeszélést ez ügyben.

  • Frankofónia – Wikipédia
  • Nő találkozása nagy
  • Flört rendelt nők
  • Háromoldalú klímacsúcs lesz pénteken francia, német és kínai részvétellel MTI Cikk mentése Megosztás Francia és német kollégáival tart pénteken klímacsúcsot videókapcsolaton keresztül Hszi Csin-ping kínai elnök - közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő csütörtökön.

A lap végül lehetségesnek tartja, bogy Franciaország Anglia elie,n­­táborához csatlakozik, más kérdés azonban, hogy vájjon hadat is üzen-e Angliának. A francia kormány ném válaszol Churchill beszédére Genf, október A francia sajtó szerdán reggel még madagaszkári találkozó helyén franciaország közlést nem hozott a Führer és Laval találkozásáról.

A délelőtt folyamán illetékes vichyi körök a következő njulat­­kozatot tették: — Francia részről nincs rá szükség többé, hogy az Összejőve­­télről szóló hír természetét tagad­ják. Minden francia meg fogja ér­teni, hogy az ország jövőjéről van szó és hogy ez a fegyverszünet megkötése óta madagaszkári találkozó helyén franciaország legnagyobb jelen­tőségű esemény.

Madagaszkári találkozó helyén franciaország Vichyből Jelentik, külügyi körökben Churchill Franciaország­hoz intézett rádióbeszédével kap­csolatban azt az álláspontot fog­lalják el, hogy az angol miniszter­­etiök megnyilatkozására francia részről nem szükséges semmiféle nvilvános választ adni. Rámutatnak arra, hogy Pétain marsall egyik korábbi beszédéb n visszutasított műiden hasonló angol beavatkozási kísérletet a francia ügyekbe.

A beszéddel kapcsolatban hang­súlyozzák, hogy az Churchill részé­ről semmi meglepőt sem tartalmaz. Az említett körökben a beszéddel kapcsolatban tartózkodnak minden polémiától, különösen azért, mert a francia sajtó a beszédet eddig még nem közölhette. A berlini dán laptudósítók bősz­­szabb cikkekben tárgyalják Hitler és Laval keddi találkozásának vár­ható következményeit. Majdnem valamennyi laptudűsitó azt álla­pítja meg, hogy belátható időn be­lül német-francia béke jön létre.

II. János Pál pápa kereszt nélkül marad Franciaországban

StóbakerUlt állítólag az is, hogy Franciaország résztvegyen az. Ang­lia ellen folytatott háborúban. Laval Vichybe utazott, hogy ie'entést tegyen Pétain tábornagynak Genf, október Vichyből jelentik: Laval helyet­tes elnök útban van Vichy felé, ahova a délután folyamán várjálc.

Megérkezése után azonnal jelen­tést tesz Pétain tábornagynak. Laval miniszterelnökhelyet­tes Hitler kancellárral folyta­tott megbeszélései után vissza­tért Vichybe. Itt megbeszélése­ket folytatott Pétain tábor­naggyal, majd haladéktalanul visszautazott Párisba.

madagaszkári találkozó helyén franciaország

Illetékes körök kijelentik, hogy felesleges hangsúlyozni a Hitler kancellár és Laval között von Eibbentrop biro­dalmi külügyminiszter jelenlété­ben lefolyt találkozó jelentősé­gét. A találkozón, amelyet a Német Távirati Iroda is jelen­tett, Franciaország jövőjéről volt szó.

madagaszkári találkozó helyén franciaország

Tény, hogy ez az ese­mény a legnagyobb jelentőségű a fegyverszünet megkötése óta. Folytatása a 3. Huszonkét évi száműzetés után hazatér a nagymultú univerzitás, amelyet a menekülés idején Szeged fogadott bőkezű vendégszeretetébe. A kolozsvári egyetem nem volt hálátlan ezért a testvéri vendéglátásért. Gyarapította a tudományt, megszerezte a Nobel-díj büszke jutalmának dicsőségét Szeged szá­mára. S most, mikor elfoglalja régi helyét, úgy tér vissza Kolozs­várra, hogy a bujdosásból is új értékeket, új fényességet visz Erdély számára.

Magyarország kormányzójának, a miniszterelnöknek és a kor­mány tagjainak jelenlétében nyílik meg újra a kolozsvári magyar egyetem és az ország méltóságainak, a tudomány képviselőinek rész­vétele bizonyítja, hogy Magyarország fontos, sőt döntő jelentőségű feladatok teljesítését várja az ősi, dicsőséges múltú főiskolától.

A magyar szellem, műveltség büszke bástyája lesz újra a ko­lozsvári univerzitás, amely ismét a régi rélkülözött, kiüldözött, de diadalmasan hazatért társkereső szolgáltatás ma kulturális fölényt fogja képviselni Erdélyország földjén.

madagaszkári találkozó helyén franciaország

A kolozsvári egyetem díszdoktorává avatta Csáky István gróf külügyminisztert Teleki Pál gróf miniszlerelnök és Hóntan Bálint kultuszminiszter Kolozsvárra érkezett az avatásra és az egyelem csütörtöki ünnepélyes megnyitására Kolozsvár, október Hóman Bálint vallás- és köz­­oktatásügyi miniszter és felesége, Csáky István dr.

A pályaudvaron a hadsereg köz­igazgatási csoportjának vezetője, a város katonai parancsnoka, Hlatky Endre kormánymegbízott, Sándor Imre püspöki helynök.

Terrortámadások a kabuli repülőtéren

Boga Lajos prelátus-kanonok, Tavaszy Sándor dr.