Mentes találkozó 51


Új Szó, Gustáv H u s á k, dr.

Új Szó, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Ľubomír Štrougal, St. Hasszán királynak. A delegá­ciót ez alkalommal elkísérte I. Cserkaszov, a csehszlo­vákiai szovjet nagykövetség el­ső titkára és I. Kuznyecov bratislavai szovjet főkonzul is. A küldöttség és kíséretük tagjai virágcsokrok elhelyezé­sével kegyelettel adóztak a szovjet hősök emlékének, akik a fasiszták elleni harcban éle­tüket áldozták Csehszlovákia népének szabadságáért.

Az emiitett bi­zottság tanácskozása folyamán számos intézkedést foganatosított a KGST országok mentes találkozó 51 termé­keinek egységesítése ét szabvá­nyosítása érdekében. Találkozó Pozsonyeperjesen ČSTK — A szlovák politi­kai élet vezető képviselői a ma­gyar és ukrán nemzetiségi ve­zetőkkel tanácskoztak szombat este a Dunaszerdahely melletti Pozsonyeperjesen.

A baráti találkozó részvevői minden formalitástól mentesen, rendkívül szívélyes légkörben tájékoztatták egymást a Szlo­vák Szocialista Köztársaságban élő nemzetiségeket érintő kér­désekről. Senki sem állíthatja meg fejlődésünket Dr. A Jelenlevők szívélyesen üdvözölték a körük­ben megjelent dr. Pavlenda professzor tájé­koztatta a Jelenlevőket a leg­időszerűbb problémákról.

  1. Jó tippek flörtöl
  2. Oldal motoros találkozó

Hang­súlyozta, hogy a pszichológus társkereső oldalak túl­nyomó többsége a Január utá­ni politika híve, mert vala­mennyien a szocializmus meg­újhodását, minden szélsőséges megnyilvánulás nélküli valóra váltását, társadalmunk felvirá­goztatását és január utáni fej­lődésünk pozitív Jellegzetessé­gének érvényesülését óhajtja. Nálunk minden "becsületes em­ber az ilyen fejlődést óhajtja, mert tudja, hogy csak a dere­kas munka, s annak gyümölcse hozhatja meg mindnyájunk örömteljes életéti Szocialista fejlődésünket múlt év januárja öta gyakran zavarták meg olyan jelenségek, amelyek mentes találkozó 51 említett kedvező fejlődéssel ellen­tétesek voltak.

Nyilvánvaló, hogy januárja a társadalmi fejlő­dés logikus következménye és nem — mint ahogyan egyesek hangoztatják — csupán holmi vé­letlenszerű és ideiglenes epizód.

augusztus Dömsöd, es 46 km – közlekedési baleset – Ráckevei tűzoltóság

Magától értetődő tehát, hogy ma sem választhatunk más utat mint azt, amely a szocializmus felvirá­goztatása felé vezet, olyan szo­cializmus felé, amelyet mindnyá­jan a legprogresszívabb társa­dalmi rendszernek tartunk. Múlt év januárja után erre az útra léptünk, s most már megfontoltan s határozottan haladunk rajta úgy, hogy mentesek lehessünk minden szélsőségtől, s ne enged­jük meg, hogy egyes személyek vagy csoportok a társadalom mentes találkozó 51 szocialista megmozdulásának eredményein élősködjenek.

A beszélgetésen a CSKP prá­gai városi bizottságának titká­rai a párt körzeti Ellenőrző és Revíziós Bizottságának elnökei, valamint a prágai városi párt­szervezet más vezető pártfunk­cionáriusai is Jelen voltak.

A baráti légkörben lefolyt beszél­getés részvevői kicserélték a pártmunkában szerzett tapasz­talatokat társaink biztosak lehessenek ab­ban, senki sem állíthatja meg fej­lődésünket. Nem sikerülhet ez azoknak sem, akik arról panasz­kodnak, hogy nem így képzelték a január utáni fejlődést, de azok­nak sem, akik ma is ellenzik ezt a fejlődést, mert olyan hiú áb­rándokban ringatják magukat, hogy maholnap mindez megszű­nik, és visszatérnek a hatalmi szubjektivizmus napjai.

Múlt év januárjában vette kez­detét egészséges fejlődésünk, és folytatódása közepette hovatovább eltűnnek a szélsőséges elemek. Egyrészt azok, amelyeket a január utáni fejlődés bizonyos Időre még leplezett, leplezte személyes ha­talmi vágyukat, mirészt azok, akiket a januári események tel­jesen lelepleztek.

születésnapi ajándék meeting nő flört míg az írást

Leleplezték előnyt hajhászó szándékaikat, nemkülönben azt, hogy minden­áron meg akarják tartani pozí­ciójukat még az esetben ls, ha mindenki tudja róluk, hogy féke­zik, gáncsolják társadalmunk előrehaladását. Pártunk vezetősége mentes találkozó 51 jelenlegi helyzetét ismerve, tudja, hogy kifejezésre kell jut­tatni a munkások, a földművesek, az értelmiségiek, az ifjúság min­den torzítástól mentes érdekét.

Meg kell tennie és meg is tesz minden tőle telhetőt, hogy tovább haladjunk a novemberi határozat után helyesnek bizonyult úton. A gyárakban, a földeken, a hivata­lokban és másutt dolgozó becsü­letes embereknek teljes biztonság­gal kell tudatosítaniuk, hogy nincs szó Ideiglenes, hanem ál­landó megoldásról.

Nógrád, 1987. március (43. évfolyam, 51-76. szám)

Ebben annyi­ra biztosaknak kell lenniük, hogy senki — legyen bár egyénekről vagy csoportokról, a jobboldali vagy baloldali zavaros vizekben halászókról szó — ne vehesse el kedvüket, ne késztethesse őket passzivitásra, hanem ellenkezőleg, hogy gyümölcsöző munkájukkal támogassák a párt- s az állam­vezetőség törekvéseit. Nincs azon­ban olyan vezetőség, amely a né­pi tömegek nélkül a bányákban, a gépek mellett s különböző In­tézményekben dolgozó emberek nélkül bármit is elérhetne.

Erről a tényről a Novotný féle Irányítás Idején nagyon sokszor meggyő­ződhettünk.

Népszabadság, A szerdán véget ért kétnapos ülés fő témája a nem­zetközi béke és biztonság, a leszere­lés.

Ezért nem tűrhetjük, hogy a történelem — legyen bár legcsekélyebb mozzanatáról sző — megismétlődjék. Ellenkezőleg, tevőleges támogatásban kell ré­szesíteni azt a vezetőséget, amely megszüntette a személyes hatal­mat.

Egy ordas csukás és aztán egy szép mentés.

Támogatnunk kell a Köz­ponti Bizottság novemberi hatá­rozata értelmében s annak érde­kében, hogy teljesíthessük mind­azokat a feladatokat, amelyek po­litikai, gazdasági, szociális és kulturális téren várnak megoldás­ra. Ma mentes találkozó 51 pozitív tettekre, gyümölcsöző munkára van mind­nyájunknak szükségünk és a tár­sadalmi események forrpontjába pozitív programot akarunk állíta­ni, azt fokozatosan valóra akarjuk váltani.

a flörtölés nem verbaal ismerkedés a nők berck

Így akarjuk polgártár­sainkat meggyőzni arról, hogy ná­lunk adva van minden feltétel az egészséges januári fejlődéshez, éa célszerűen akarjuk hasznosítani áz adott lehetőségeket A szovjet és csehszlovák mentes találkozó 51 éberen őrködik A csehszlovák katonai küldöttség befejezte látogatását a Szovjetunióban Moszkva — Moszkvában szombaton közleményt adtak ki a csehszlovák katonai küldött­ség szovjetunióbeli látogatásá­ról.

A küldöttség Martin Dzúr vezérezredes, honvédelmi mi­niszter vezetésével, Grecsko marsall meghívására látogatott el a Szovjetunióba. A küldöttség tagjai meet hongkongi nők V. Dvofák, altábornagy, állam­titkár, K. Rusov, altábornagy, vezérkari főnök, V. Šmldke ez­redes, a politikai főcsoport fő­nökség főnökhelyettese, S. Ko­dáf vezőrőrnagy, a keleti kato­nai körzet parancsnoka, K.

Se­neši, vezérőrnagy, M. Hemela, vezérőnagy, M. Sedláöek altá­bornagy, a moszkvai csehszlo­vák nagykövetség katonai atta­séja, J. MaSek ezredes és A. Merta ezredes. A mentes találkozó 51 látogatása alatt megismerkedett a szovjet fegy­veres erők életével és tapaszta­lataival, a szovjet népnek a kommunizmusban elért sikerei­vel. A küldöttséget fogadta: L. A küldöttség koszorút helyezett el a Lenin Mauzóleum falánál és az Társkereső iroda québec Katona sírjá­nál.

Részt vett a szovjet hadse­reg fennállása A küldöttség tárgyalt A. Grecsko marsallal, a Szovjet­unió honvédelmi miniszterével, valamint a szovjet hadsereg to­vábbi vezetőivel.

Вы временно заблокированы

A nyílt elvtár­si légkörben folyó tárgyalások során mindkét felet érdeklő kérdéseket vitattak meg. A tár­gyalófelek hangsúlyozták, hogy a csehszlovák és a szovjet had­sereg a marxizmus—leninizmus és a prolétár internacionaliz­mus elvein alapuló katonai po­litikát folytat. A csehszlovák katonai küldöttség leszögezte, hogy a csehszlovák hadsereg továbbra is a Varsői Szerződés megbízható része. A Szovjet­unió és Csehszlovákia fegyve­res ereje éberen őrködik a nép szocialista vívmányai fölött.

A küldöttségek megállapították, hogy a nyugatnémet revansista erők megerősítik pozíciójukat a NATO-ban és a Nyugat-Ber­linben megrendezendő elnökvá­lasztás csak növeli a nemzet­közi feszültséget.

Új Szó, 1969. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

A csehszlovák katonai kül­döttség marokkó alkalmazás társkereső hazatért Moszkvából.

Nixon befejezte párizsi látogatását Az amerikai elnök meghívta De Gaulle-t Amerika­ellenes tüntetés a francia fővárosban Párizs — Nixon amerikai el­nök látogatásának második napján folytatta megbeszéléseit De Gaulle tábornokkal. A két államférfi szombati megbeszé­léseinek színhelye Versailles volt. A tárgyalások után a két elnök visszautazott Párizsba. Este Nixon vacsorát adott az amerikai nagykövetség épüle­tében De Gaulle tiszteletére.

Versaillesben több száz újság­író várta nagy érdeklődéssel, milyen eredménnyel végződik Nixon és De Gaulle tárgyalása. A két szóvivő azonban nem elé­gítette ki a kíváncsiságukat, mivel csak általánosságban kö­zölték, hogy mindkét felet ér­deklő kérdéseket vitattak meg.

Népszabadság, 1987. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

A francia küldöttség szóvivője a közvetlen kérdésekre nem adott választ, de elismerte, hogy szóba kerültek a berlini helyzet, európai problémák, Közel-Kelet, Afrika és Ázsia kérdései ls.

Az amerikai szóvivő azt mon­dotta, hogy Nixon európai tárgya­lásai konstruktív alapot képeznek az Egyesült Államok és Európa kapcsolatainak fejlesztésére.

Nixon elnök közölte De Gaulle­val, hogy szívesen üdvözölnék az Egyesült Államokban. Nixon euró­pai körútjának előző állomásain is meghívta az ország vezetőit. Nixon elnök vasárnap délelőtt találkozott Cabot Lodge -val, a párizsi négyes találkozón részt­vevő amerikai küldöttség vezetői­vel.

Népszabadság, március ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

A déli órákban Nixon még egy­szer rövid időre találkozott De Gaulle-val, majd at Orlyi repülő­térre hajtatott. De Gaulle az ed­digi diplomáciai hagyományoktól eltérően személyesen kísérte kl vuadégét a repülőtérre.

gazdag svájci társkereső üzleti partner társkereső

Megfigye­lők szerint ezzel kimutatta, hoffy különleges jóakaratot tanúsít amerikai vendége Iránt. De Gaulle és Nixon tárgyalásá­nak idejében Párizsban a Köztár­saság téren magasra vonták a Dél-vietnami Felszabadítás!

Front vörös-kék zászlaját. A tüntetésen, melyet a Francia Kommunista Párt rendezett, több tízezer munkás és diák vett részt. A tüntetők élén, akik jelszavakkal ítélték el az Egyesült Államok vietnami ag­resszióját és fejezték kl szolida­ritásukat a vietnami néppel, a Francia Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagjai halad­tak.

Az államfordulat békésen ment végbe, ellenállást csak Tavil belügyminiszter és Asavi kül­ügyminiszter tanúsított. A két miniszter az ország északi ré­szén mozgósította a földműve­seket és munkásokat, de ellen­állásukat letörték és a két mi­nisztert Damaszkuszban börtön­be vetették. A szíriai fővárosban bejelen­tették, hogy Atasszl elnök, va­lamint Dzsadid, a Baath-párt főtitkárhelyettese háziőrizetben egyetlen hozott heidelberg. Ugyancsak őrizetbe vették a Baath-párt szíriai vezetőségé­nek 10 tagját.

Tegnapi hírek szerint Dzsun­di ezredes, a szíriai nemzetbiz­tonsági tanács parancsnoka ön­gyilkos lett.

fekete nő keres férfit súlyos senior társkereső

Dzsundi Aszad egyik ellenzője volt, és a Baath­párt legbefolyásosabb vezetői közé tartozott.