Single kör kleve


Leo pápa Ő Szentségének apostoli körlevele a szabadkőművességről Esztergom, 5 tatni az ellenségre s ravaszságával és tervével tőlünk telhetöleg szembeszállani, nehogy örökké veszszenek el azok, kiknek lelki üdve ránk van bízva s hogy Jézus Krisztusnak birodalma, melynek védelmére rendeltet­tünk, nemcsak fennálljon s sértetlen maradjon, hanem folyton öregbedve terjesztessék is e földön.

Elődeink, a római pápák, kik a keresztény nép­nek lelki üdve felett mindenha féltékenyen őrköd­tek, a támadásait titkos összeesküvés odúiból intéző félelmetes ellenséget s ennek szándékait csakhamar felismerték; mint bölcsen előrelátó tanitók felszólal­tak s jelezve a vészt, óva inték a fejedelmeket és népeket, nehogy ezen csalárd fogások és üzelmek miatt tőrbe essenek.

első nő meeting ajándék

Először is XII. Kelemen ban mutatott rá e veszedelemre,1 kinek ebbeli rendelke­zését XIV. Benedek megújítva, saját tekintélyével erősité meg. Pius,3 s XII. Ha­sonló értelemben nyilatkoztak VIII. Pius,4 XVI. Ger­gely,5 ismételten pedig IX. Április Providas, T.

Ecclesiam a Jesu Christo,

evangélikus keresztény site