Táncoló egyedülállók wuppertal


Neveléselmélet Bábosik, István Publication date Szerzői jog © István, Bábosik Kivonat A kötet a nevelés szerepét, feladatait és metodikáját az Európai Unió elvárásaihoz igazodva tárgyalja. Tartalom 1.

Útmutató a Neveléselmélet című kézikönyv és a Neveléselméleti báziskötet használatához Érték és nevelési érték az Európai Táncoló egyedülállók wuppertal A konstruktív életvezetés mint nevelési táncoló egyedülállók wuppertal A konstruktív életvezetés értelmezése az Európai Unióban — a moralitás és a szociális életképesség egysége A morális magatartás- és tevékenységformák kialakítása Az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák megerősítése A magatartás-formálás hatásrendszerének megszervezése A konstruktív életvezetés személyiségbeli feltételei A személyiség kognitív sajátosságainak befolyása az életvezetésre A személyiség motivációs sajátosságainak szerepe az életvezetés szabályozásában 19 1.

A morális és az önfejlesztõ szükségletek formálása mint nevelési feladat. A szokások, az életvezetési modellek és a meggyőződések formálása a nevelési folyamatban A neveléselmélet mint a konstruktív életvezetés megalapozásának tudománya A tevékenység mint a nevelési folyamat kerete — a nevelés mint tevékenységszervezés 25 2.

A tevékenység fejlődési szakaszai A tevékenység nevelési célú szabályozása — nevelési tényezők, nevelő hatások és nevelési módszerek A nevelési folyamat szerkezete A nevelési célok megjelenése a nevelés folyamatában A motiváció szerepe a tevékenységszervezésben A motiválás értelmezése A szükségletek mint motivációs tényezők A biogén szükségletek mint motivációs tényezők.

Apszichogén szükségletek motivációs szerepe.

A szabadság nehéz mámora

A szociogén szükségletek motivációs szerepe a pedagógiai tevékenységben. Tevékenységszervezési modellek és szerepük a nevelésben Az iskola tevékenységi kínálatának megszervezése Az önkormányzati tevékenység megszervezése az iskolában A termelőtevékenység megszervezése az iskolában A tanulmányi tevékenység megszervezése Az alkotótevékenység megszervezése A jellem fejlesztése és fejlődése a nevelés folyamatában A jellem mint erkölcsi és motivációs természetű személyiségkomponens A jellem tartalmi és strukturális sajátosságainak alakulása a nevelés folyamatában 63 2.

A jellem fejlődését meghatározó tényezők Az életkor, a biológiai érés szerepe a jellem fejlődésében Az értelmi tényezők szerepe a jellem fejlődésében A környezeti tényezők szerepe a jellem fejlődésében Az önfejlesztő aktivitás szükségleteinek kialakítása a nevelési folyamatban Az táncoló egyedülállók wuppertal szükségletek kifejlesztésének feltételei Az esztétikai szükségletek kialakításának feltételrendszere Az egészséges életmód szükségleteinek megerősítését elősegítő feltételek Az interakciók szerepe a nevelésben — az interakciók irányítása nevelési módszerekkel A közvetlen direkt nevelő hatások szerepe a nevelési folyamatban Neveléselmélet 2.

A pozitív pedagógus-gyerek kapcsolat mint az interakciók hatékonyságának feltétele — kapcsolatépítő technikák Az empatikus bánásmód mint a pozitív tanár-diák kapcsolat alapja A felnőtt tekintélyi személyek nevelő találkozik egy férfi egy bárban sajátosságai A közvetlen direkt nevelési módszerek funkcionális rendszere A közvetlen nevelési módszerek alkalmazási szabályai A szokásformálás közvetlen módszerei A követelés módszere A gyakoroltatás módszere.

A segítségadás módszere.

Neveléselmélet Bábosik, István

Az ellenőrzés módszere. Az ösztönzés módszere. A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének direkt módszerei Az elbeszélés módszere. Modellértékű személyek bemutatása.

Neveléselmélet Bábosik, István - PDF Free Download

Műalkotások bemutatása. A táncoló egyedülállók wuppertal személyes példaadása. A meggyőződésformálás közvetlen módszerei Előadás, magyarázat, beszélgetés. A tanulók önálló elemzőmunkája.

táncoló egyedülállók wuppertal

A közvetett indirekt nevelő hatások szerepe a nevelési folyamatban A kortársi interakciók mint közvetett nevelő hatások A kortársi interakciók irányításának feltételei és módszerei A közvetett indirekt nevelési módszerek funkcionális rendszere A közvetett indirekt nevelési módszerek alkalmazási szabályai A beidegzés közvetett módszerei A hagyományok kialakításának módszere.

A közvetett követelés.

Károli Gáspár református egyetem TaníTóképző főiskolai kara Diakónika Dr. Nagy István

A közvetett ellenőrzés módszere. A közvetett ösztönzés módszere. A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének indirekt módszerei A nevelő személyes részvétele a közösség tevékenységében. Pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből.

táncoló egyedülállók wuppertal

A meggyőződésformálás közvetett módszerei A közvetett felvilágosítás módszere. A vita módszere. A családi környezet életvezetést magatartást deformáló hatásai Az iskola deformatív hatásai A személyiség biogén sajátosságcsoportját károsító hatások és ezek magatartási-életvezetési következményei Az optimális nevelőiskola-modell jellemzői A nevelési céltípusok változatai A normatív nevelési koncepciók Az értékrelativista felfogás A személyiségértelmezés változatai A nevelési folyamat értelmezésének alternatívái Irányított nevelési folyamatkoncepciók Szabadnevelési folyamatkoncepciók

táncoló egyedülállók wuppertal